Triển khai các văn bản của Trung ương

Thứ Ba, 25-06-2019 / 1:33:41 Sáng
1106 Lượt xem

Thực hiện Công văn số 4931/UBND-KT ngày 19/6/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai các văn bản của Trung ương.

Ngày 24/6/2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn số 1733/SNN-KHTC yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực được giao phụ trách chủ động nghiên cứu, phổ biến các văn bản sau:

1.Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 14/6/2019 của Chính phủ về việc thông qua đề nghị xây dựng Nghị định về tổ chức, hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương;

2.Thông tư số 35/2019/TT-BTC ngày 12/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 115/2017/TT-BTC ngày 25/10/2017 hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán và Thông tư số 116/2017/TT-BTC ngày 25/10/2017 hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của Ủy ban chứng khoán Nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;

3.Quyết định số 1671/QĐ-BTC ngày 14/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị. vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được.

Các văn bản trên được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tại địa chỉ http://www.daklak.gov.vn (tại mục văn bản Quy phạm pháp luật).