Triển khai các văn bản của Trung ương

Thứ Năm, 27-06-2019 / 7:25:14 Sáng
1050 Lượt xem

Thực hiện Công văn số 5072/UBND-KT ngày 24/6/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai các văn bản của Trung ương.

Ngày 26/6/2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn số 1784/SNN-KHTC yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực được giao phụ trách chủ động nghiên cứu, phổ biến các văn bản sau:

1. Quyết định số 190/QĐ-BTC, ngày 29/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính kỳ 2014-2018;

2. Thông tư số 31/2019/TT-BTC, ngày 05/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế.

Các văn bản trên được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tại địa chỉ http://www.daklak.gov.vn (tại mục văn bản Quy phạm pháp luật).