Triển khai các văn bản của Trung ương

Thứ Ba, 05-03-2019 / 2:37:57 Sáng
1108 Lượt xem

Thực hiện Công văn số 1305/UBND-KT ngày 19/2/2019 của UBND tỉnh V/v triển khai các văn bản Trung Ương, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình phổ biến, triển khai thực hiện các văn bản sau:

– Nghị định số 14/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt;

– Nghị định số 16/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Các văn bản trên được đăng tải tại địa chỉ https://daklak.gov.vn/