Triển khai các văn bản của UBND tỉnh

Thứ Hai, 25-01-2021 / 6:59:28 Sáng
682 Lượt xem

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 04/01/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp thu ngân sách Nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Công văn số 346/UBND-TH ngày 12/01/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thi hành Luật Đầu tư; Công văn số 323/UBND-KT ngày 11/01/2021 của UBND tỉnh vè việc triển khai Thông tư số 113/2020/TT-BTC ngày 30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Công văn số 436/UBND-NNMT ngày 14/01/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai các văn bản của Trung ương trong lĩnh vực nông nghiệp và PTNT;  Ngày 25/01/2021, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn số 241/SNN-KHTC yêu cầu Trưởng các phòng, Thủ trưởng các chi cục, đơn vị trực thuộc Sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu triển khai thực hiện các văn bản sau:

– Chỉ thị 01/CT-UBND ngày 04/01/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp thu ngân sách Nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

– Thông tư số 113/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chi thường xuyên hoạt động kinh tế giao thông đường thủy nội địa;

– Công văn số 8909/BKHĐT-PC ngày 31/12/2020 của Bộ Kế hoạch đầu tư về việc triển khai thi hành Luật Đầu tư;

– Thông tư số 19/TT-BNNPTNT, ngày 30/12/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành liên tịch ban hành.

Văn bản trên hiện đang được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh (địa chỉ http://www.daklak.gov.vn tại mục văn bản Quy phạm pháp luật).

Phòng Truyền thông