Triển khai các văn bản liên quan đến công tác bầu cử

Thứ Hai, 17-05-2021 / 2:22:25 Sáng
527 Lượt xem

Triển khai Công văn số 1379/SNN-KHTC ngày 19/5/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc thực hiện theo nội dung Công văn số 148/CV-UBBC ngày 13/5/2021 của UBBC tỉnh gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các đoàn thể chính trị – xã hội tỉnh; các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban bầu cử các huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai các văn bản liên quan đến công tác bầu cử gồm:


1. Công văn số 188/VPHĐBCQG-PL ngày 29/4/2021 của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia về một số nội dung liên quan đến bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;

2. Công văn số 193/VPHĐBCQG-PL ngày 30/4/2021 của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia về việc hướng dẫn việc tổ chức bầu cử ở các khu vực bỏ phiếu sớm;

3. Công văn số 640/HĐBCQG-TBVBPLTTTT ngày 04/5/2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia về việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch covid-19;

4. Công văn số 644/HĐBCQG-VPHĐBCQG ngày 05/5/2021 của Hội đồng bầu cửu quốc gia về một số vấn đề cần lưu ý trước, trong và sau ngày bầu cử;

5. Công văn số 644/ HĐBCQG-VP ngày 06/5/2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia về việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử;

6. Công văn số 206/VPHĐBCQG ngày 06/5/2021 của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid-19 trong cuộc bầu cử;

7. Công văn số 214/VPHĐBCQG-TT ngày 08/5/2021 của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia về việc rà soát, cập nhật danh sách cử tri, phát thẻ cử tri trong điều kiện phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, Ủy ban bầu cử tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị tra cứu các văn bản liên quan đến công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại địa chỉ: http://sonoivu.daklak.gov.vn.

Phòng Truyền thông