Triển khai các văn bản quy phạm pháp luật

Thứ Tư, 10-03-2021 / 7:28:46 Sáng
740 Lượt xem

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại các văn bản: Kế hoạch số 1708/KH-UBND ngày 02/3/2021 V/v triển khai thi hành Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, Công văn số 1686/UBND-KT ngày 02/3/2021 V/v triển khai Nghị định số 12/2021/NĐ-CP ngày 24/02/2021 của Chính phủ và Công văn số 1717/UBND-NC ngày 02/3/2021 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 17/2021/TT-BCA ngày 05/02/2021 của Bộ Công an; Ngày 10/3/2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn số 643/SNN-VP gửi các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở tổ chức phổ biến, thực hiện các văn bản quy phạm pháp luậtsau:

1. Bộ Luật Lao động số 45/2019/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

2. Nghị định số 12/2021/NĐ-CP ngày 24/02/2021 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2021 .

3. Thông tư số 17/2021/TT-BCA ngày 05/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/3/2021.  

Các văn bản trên được đăng tải tại Cơ sở dữ liệu Quốc gia về văn bản pháp luật tại địa chỉ: http://www.vbpl.vn.

Phòng Truyền thông