Triển khai Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Thứ Tư, 27-02-2019 / 9:20:19 Sáng
1076 Lượt xem

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1301/UBND-TH ngày 19/02/2019 về thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 582/NQ-UBTVQH14 ngày 05/10/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội về một số nhiệm vụ giải pháp tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách,  pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài (nội dung Chỉ thị được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ tại địa chỉ: https://vanban.chinhphu.vn);

Ngày 27/02/2019 Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Công văn số 491/SNN-KHTC đề nghị  các đơn vị thuộc Sở căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực được giao phụ trách chủ động nghiên cứu, phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung tại khoản 5, Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ nêu trên. Trong quá trình  triểm khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phải kịp thời báo cáo Lãnh đạo Sở xem xét, giải quyết.