Triển khai Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 20/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Thứ Tư, 12-10-2022 / 7:54:03 Sáng
358 Lượt xem

Ngày 12/10/2022, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Công văn số 3353/SNN-VP gửi các phòng, ban, đơn vị trực thuộc sở triển khai thực hiện theo nội dung Công văn số 8541/UBND-KGVX ngày 07/10/2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 20/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, chủ động thích ứng linh hoạt, góp phần phục hồi nhanh, phát triển bền vững.

Xem Chỉ thị số 16 tại đây và Công văn số 8541 tại đây

Theo nội dung Công văn số 8541/UBND-KGVX, UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế và các Sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị; UBND các huyện, thị xã, thành phố trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được phân công, quán triệt đầy đủ, sâu sắc các quan điểm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị nêu trên nhằm nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân trên địa bàn tỉnh; chủ động thích ứng linh hoạt, góp phần đưa tỉnh ta phục hồi nhanh, phát triển bền vững trong tình hình mới. Tiếp tục tập trung, quyết liệt chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19: Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 và các nội dung về y tế trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội; chủ động, sẵn sàng cho mọi tình huống, không để dịch bệnh bùng phát trở lại. Tiếp tục triển khai nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nhất là đồng bộ 3 trụ cột chống dịch là xét nghiệm, cách ly, điều trị; thực hiện nghiêm 2K (khẩu trang, khử khuẩn) + vắc-xin + thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức người dân + các biện pháp khác. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị, đoàn thể, địa phương chủ động phối hợp đẩy nhanh các chỉ tiêu tiêm chủng vắc-xin COVID-19 và chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả tiêm vắc-xin của địa phương, đơn vị phụ trách.

Giao Sở Y tế phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị, địa phương chú trọng thực hiện, tham mưu công tác khen thưởng, biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích, đóng góp cho công tác phòng, chống dịch COVID-19; đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước đối với các trường hợp vi phạm. Sở Y tế và các sở, ngành, đơn vị, địa phương trong chức năng, quyền hạn của mình tăng cường chỉ đạo các cơ quan, tổ chức có liên quan, đặc biệt là các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và các đơn vị mua sắm tập trung thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện đầy đủ chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật về mua sắm, đấu thầu để bảo đảm đủ thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh cho Nhân dân và chịu trách nhiệm theo thẩm quyền trước các quy định của Đảng, Nhà nước nếu để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị y tế. Chủ động báo cáo, kiến nghị các cấp có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong mua sắm, đấu thầu thuốc, trang thiết bị y tế. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong cung cấp, kết nối, công khai thông tin về đấu thầu; đẩy mạnh và quản lý chặt chẽ việc tổ chức mua sắm, đấu thầu, bảo đảm công khai, minh bạch, khoa học, hiệu quả, tránh lãng phí và thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế để khẩn trương tổ chức mua sắm, đấu thầu thuốc, trang thiết bị y tế theo quy định… Nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, tăng cường kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại… Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí phối hợp chặt chẽ, tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền theo tinh thần “truyền thông chủ động, đi trước” để toàn xã hội đồng thuận, tham gia thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân; đặc biệt là thông tin về tình hình và biện pháp phòng, chống dịch, tiến độ tiêm vắc-xin; kịp thời phản bác, đấu tranh chống các luận điệu, thông tin xấu độc; khẳng định sự nỗ lực, thành quả rất cơ bản của toàn ngành Y tế, củng cố hình ảnh “thầy thuốc như mẹ hiền”. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị – xã hội, các đoàn thể, hiệp hội, doanh nghiệp và Nhân dân trên địa bàn tỉnh tiếp tục đồng hành, quan tâm, chia sẻ, ủng hộ ngành y tế, góp phần đưa ngành y tế tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững, thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ cao cả chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân trên địa bàn.