Triển khai Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021

Thứ Hai, 08-03-2021 / 1:14:50 Sáng
639 Lượt xem

Ngày 04/03/2021 UBND tỉnh ban hành Công văn số 1771/UBND-KT gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Các Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do UBND tỉnh quản lý về việc Thực hiện Công văn số 1235/BTC-PC ngày 04/02/2021 của Bộ Tài chính về việc xây dựng và thực hiện Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021.

Theo đó, UBND tỉnh giao Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính tại Công văn nêu trên và UBND tỉnh tại Quyết định số 309/QĐ-UBND ngày 04/02/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về ban hành Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 của tỉnh để triển khai thực hiện; tập trung các giải pháp quyết liệt, hiệu quả, đúng tiến độ để hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra tại Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 của đơn vị mình, góp phần hoàn thành mục tiêu chung của tỉnh.

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 309/QĐ-UBND theo đúng quy định; đồng thời, căn cứ nội dung chỉ đạo của Bộ Tài chính tại Công văn nêu trên để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai các nội dung nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng trong thực hiện Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 của tỉnh.

Nguồn: daklak.gov.vn