Triển khai Công văn của Sở

Thứ Hai, 26-11-2018 / 3:54:34 Sáng
1203 Lượt xem

Ngày 23/11/2018, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Công văn số 3253/SNN-KHTC yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình triển khai, phổ biến các văn bản sau:

1. Phổ biến Thông tư số 96/2018/TT-BTC ngày 18/10/2018 của Bộ Tài chính, quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ; ưu đãi tín dụng và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi.

2. Triển khai Thông tư số 97/2018/TT-BTC ngày 30/10/2018 của Bộ Tài chính Hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lưu ý các nội dung sau:

– Việc lập, tổng hợp, giao dự án, thực hiện và quyết toán kinh phí học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn;

– Kinh phí thực hiện nhiệm vụ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được bố trí từ dự toán ngân sách hằng năm và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật;

– Mức chi cho nhiệm vụ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo định mức, chế độ chi tiêu tài chính hiện hành do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định:

+ Chi viết, biên soạn và dịch tài liệu: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 76/2018/TT-BTC ngày 17/8/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung, mức chi xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.

+ Chi hội nghị, hội thảo, sơ kết, tổng kết, chi công tác phí đi chỉ đạo, kiểm tra, giám sát: Thực hiện theo quy định tại nhà Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND ngày 11/10/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi chế độ công tác phí, chế độ hội nghị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

+ Chi khen thưởng cho tập thê, cá nhân tiêu biểu, điển hình: Thực hiện theo quy định của Pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Chi tiết các văn bản trên có thể tải về tại địa chỉ:   https://thuvienphapluat.vn/

Phòng Truyền thông