Triển khai Công văn số 904/SNN-KHTC ngày 03/4/2019 của Sở

Thứ Năm, 04-04-2019 / 12:39:11 Sáng
1031 Lượt xem

Thực hiện Công văn số 2312/UBND-TH ngày 25/3/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai Công văn số 54/CP-HTQT ngày 06/3/2019 của Chính phủ về đính chính Nghị định số 132/2018/NĐ-CP ngày 01/10/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài (các văn bản được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, địa chỉ http://www.daklak.gov.vn); 

Ngày 03/4/2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn số 904/SNN-KHTC yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực được giao phụ trách chủ động nghiên cứu, phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung tại Công văn số 54/CP-HTQT ngày 06/3/2019 của Chính phủ về đính chính Nghị định số 132/2018/NĐ-CP ngày 01/10/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phải kịp thời báo cáo Lãnh đạo Sở xem xét, giải quyết.