Triển khai Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Thứ Ba, 23-02-2021 / 1:20:30 Sáng
572 Lượt xem

Ngày 19/02/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1449/UBND-CN, gửi các Sở: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Giao thông vận tải, Công Thương; Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Nghị định này quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (gọi tắt là dự án PPP), gồm: sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng, tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng, giá gói thầu xây dựng; định mức xây dựng, giá xây dựng công trình, chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng; thanh toán và quyết toán hợp đồng xây dựng, thanh toán và quyết toán vốn đầu tư xây dựng; quyền và trách nhiệm của người quyết định đầu tư, quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu tư vấn trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (gọi tắt là ODA), vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài thực hiện theo quy định của điều ước quốc tế; thỏa thuận về vốn ODA, vốn vay ưu đãi đã được ký kết; quy định tại Nghị định này và pháp luật về quản lý sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.

Theo đó, UBND tỉnh giao các Sở, ngành, địa phương liên quan căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ nêu trên, chủ động thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình và tình hình thực tế; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân liên quan phối hợp, thực hiện. Giao Sở Xây dựng hướng dẫn các Sở, ngành, địa phương, các tổ chức và cá nhân liên quan thực hiện theo quy định. Chủ trì, phối hợp với Sở ngành và địa phương liên quan rà soát các quy định có liên quan của địa phương, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo phù hợp với pháp luật và thực tế của địa phương.

Nội dung chi tiết tại đây

Phòng Truyền thông

Nguồn: daklak.gov.vn