Triển khai Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Thứ Ba, 16-03-2021 / 9:03:07 Sáng
789 Lượt xem

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2049/UBND-CN ngày 12/3/2021 về việc triển khai Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Ngày 16/3/2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn số 704/SNN-QLXDCT gửi các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở căn cứ nội dung Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, chủ động thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua phòng Quản lý xây dựng công trình và NVTH) để hướng dẫn và tổng hợp.

Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ có đăng tải tại Cổng Thông tin điện tử của Văn phòng Chính phủ tại địa chỉ http://vpcp.chinhphu.vn và Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk tại địa chỉ www.daklak.gov.vn mục Văn bản pháp quy.

Phòng Truyền thông