Triển khai Nghị định số 154/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Thứ Tư, 20-01-2021 / 7:30:47 Sáng
2097 Lượt xem

Ngày 15/01/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 461/UBND-NC, gửi Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Nghị định số 154/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Theo đó, UBND tỉnh giao Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm được giao, triển khai áp dụng và tổ chức thực hiện. Nghị định số 154/2020/NĐ-CP của Chính phủ được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, tại địa chỉ http://www.daklak.gov.vn.

Nội dung chi tiết tại đây

Phòng Truyền thông