Triển khai nộp tiền trồng rừng thay thế vào Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh.

Thứ Sáu, 30-03-2018 / 8:40:09 Sáng
1331 Lượt xem

Ngày 19/3/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2072/UBND-NNMT về việc nộp tiền trồng rừng thay thế vào Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh, gửi Sở Nông nghiệp và PTNT, Các chủ Dự án có chuyển đổi mục đích sử dụng rừng.

Theo đó, trên địa bàn tỉnh hiện nay có 24 dự án có chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác phải nộp tiền trồng rừng thay thế về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh. Đến nay, có 10/24 chủ dự án đã hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền trồng rừng thay thế và đã được Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu UBND tỉnh phân bổ cho các đơn vị trồng rừng thay thế theo quy định với diện tích đã trồng là 164,03ha, tổng kinh phí đã phân bổ là 12.115.682.354 đồng; 14 chủ dự án chưa chấp hành việc nộp tiền trồng rừng thay thế về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã làm ảnh hưởng đến công tác thu và phân bổ kế hoạch trồng rừng thay thế trên địa bàn tỉnh.

Để đẩy nhanh tiến độ trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu các chủ dự án có chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác chưa thực hiện việc nộp tiền trồng rừng thay thế về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh, khẩn trương hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền trồng rừng thay thế theo Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh, hoàn thành trước ngày 30/4/2018. Đồng thời, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở Công thương, Cục Thuế tỉnh, địa phương và đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát việc nộp tiền trồng rừng thay thế của các chủ dự án nêu trên; Đối với Các chủ Dự án không thực hiện nghĩa vụ nộp tiền trồng rừng thay thế theo thời gian quy định, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xử lý (tạm dừng hoạt động của Dự án; thu hồi giấy phép hoặc báo cáo cấp thẩm quyền thu hồi giấy phép đối với các Dự án thủy điện do bộ, ngành trung ương quản lý) theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Bùi Thế Diệu: Phòng Kế hoạch – Tổng hợp