Triển khai, phổ biến Chỉ thị của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh thi hành Luật Tiếp cận thông tin

Thứ Năm, 13-04-2023 / 2:53:58 Sáng
227 Lượt xem

Ngày 31/3/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký, ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND về tiếp tục đẩy mạnh thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh. Để triển khai, phổ biến Chỉ thị nói trên, ngày 12/4/2023, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành văn bản số 1225/SNN-VP yêu cầu các phòng, ban, đơn vị trực thuộc sở triển khai và báo cáo kết quả thực hiện.

Tiếp cận thông tin là một trong những quyền cơ bản của công dân được Hiến pháp năm 2013 ghi nhận, một quyền nền tảng và quan trọng để bảo đảm thực hiện các quyền, nghĩa vụ khác của công dân. Thời gian qua, việc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 được các đơn vị tổ chức thực hiện và đạt được một số kết quả nhất định. Để tiếp tục triển khai nghiêm túc, đầy đủ quy định của Luật, Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật, Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 31/3/2023 của UBND tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh. Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu các phòng, ban, đơn vị trực thuộc sở  thực hiện các nội dung: 

1. Tổ chức nghiên cứu, triển khai các nội dung tại Chỉ thị số 12/CT-UBND, ngày 31/3/2023 của UBND tỉnh (đính kèm) về việc đẩy mạnh thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh, trong đó lưu ý các nội dung sau:

– Việc cung cấp thông tin phải chính xác, đầy đủ; kịp thời, minh bạch và thuận lợi cho công dân; đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Việc hạn chế quyền tiếp cận thông tin phải do luật định và chỉ được thực hiện trong các trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.

– Tập trung rà soát, tổ chức triển khai hoàn thành các nhiệm vụ được giao về việc cung cấp thông tin trong lĩnh vực, chuyên môn do đơn vị phụ trách. Trong đó, trọng tâm là hoàn thành việc xây dựng, rà soát, sửa đổi, ban hành và công bố Quy chế nội bộ về tổ chức cung cấp thông tin bảo đảm quy định tại điểm h Khoản 1 Điều 34 của Luật Tiếp cận thông tin; rà soát đội ngũ công chức, viên chức để có biện pháp kiện toàn, bố trí bộ phận hoặc công chức, viên chức có đủ năng lực, trình độ, kinh nghiệm làm đầu mối cung cấp thông tin. Báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 19/04/2023 (thông qua Văn phòng Sở) để tổng hợp, theo dõi.

– Tăng cường tập huấn, nâng cao trình độ, kỹ năng cung cấp thông tin cho người làm đầu mối cung cấp thông tin của đơn vị mình; thường xuyên cập nhật và công khai Danh mục thông tin phải được công khai và Danh mục thông tin được tiếp cận có điều kiện; tổ chức xây dựng, duy trì Chuyên mục về tiếp cận thông tin trên Trang/Cổng thông tin điện tử của đơn vị mình (nếu có).

– Tiếp tục tổ chức rà soát, phân loại, kiểm tra và bảo đảm tính bí mật của các thông tin do đơn vị tạo ra; duy trì, lưu giữ, cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin mà đơn vị mình có trách nhiệm cung cấp cho công dân, bảo đảm hệ thống thông tin đầy đủ, toàn diện, kịp thời, dễ tra cứu; chú trọng công tác số hóa các văn bản, hồ sơ, tài liệu và kết nối với mạng điện tử để truy cập thông tin dễ dàng từ các hệ thống khác nhau và tăng cường cung cấp thông tin qua mạng điện tử.

– Căn cứ điều kiện thực tế các đơn vị để bố trí đầy đủ cơ sở vật chất, các trang thiết bị cần thiết khác cho việc cung cấp thông tin cho công dân; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các biện pháp phù hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi để người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, người sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn,… thực hiện quyền tiếp cận thông tin theo quy định tại Điều 2, Điều 3 Nghị định số 13/2018/NĐ-CP.

2. Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định của Luật Tiếp cận thông tin, Nghị định số 13/2018/NĐ-CP, ngày 23/01/2018 của Chính phủ và các văn bản có liên quan đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động tại đơn vị bằng hình thức, biện pháp phù hợp nhằm nâng cao nhận thức về quyền và trách nhiệm của đơn vị, công chức, viên chức và công dân trong việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin. Xác định việc cung cấp thông tin cho công dân là một trong những nhiệm vụ thường xuyên của mỗi đơn vị từ đó bố trí nguồn lực phù hợp để đáp ứng nhu cầu cung cấp thông tin cho công dân theo quy định.

3. Tiếp tục theo dõi, đôn đốc tình hình triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin tại đơn vị; chỉ đạo bộ phận hoặc người làm đầu mối cung cấp thông tin trong việc xử lý, phân loại thông tin, thống kê số liệu về kết quả cung cấp thông tin cho công dân theo từng năm.

4. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tình hình triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin và Nghị định số 13/2018/NĐ-CP; những kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc (nếu có) về Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 01/11 hằng năm (thông qua Văn phòng Sở) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Minh Đức, Phòng Truyền thông