Triển khai sử dụng Nền tảng học trực tuyến mở đại trà với các khóa học về chuyển đổi số

Thứ Hai, 08-08-2022 / 11:40:03 Chiều
405 Lượt xem

Ngày 08/8/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6619/UBND-KGVX, gửi các Sở, ban, ngành đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai sử dụng Nền tảng học trực tuyến mở đại trà với các khóa học về chuyển đổi số.

Theo đó, UBND tỉnh giao các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện thông tin, tuyên truyền và cử cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia các khoá học về chuyển đổi số trên Nền tảng học trực tuyến tại địa chỉ https://onetouch.mic.gov.vn phù hợp, đầy đủ, nghiêm túc để phục vụ công tác tham mưu, tổ chức triển khai triển khai đổi số tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp các các cơ quan, đơn vị, địa phương để thông tin, tuyên truyền và hướng dẫn đăng ký tham gia các khóa học về chuyển đổi số trên Nền tảng học trực tuyến tại địa chỉ https://onetouch.mic.gov.vn đến đúng đối tượng; trong đó đặc biệt lưu ý phố biến khóa học Phổ cập kỹ năng số cộng đồng đến các thành viên của Tổ công nghệ số cộng đồng theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 3097/BTTTT-THH ngày 29/07/2022. Đồng thời, tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai sử dụng Nền tảng học trực tuyến trên địa bàn tỉnh về Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh theo quy định.

Phòng Truyền thông