Triển khai Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thứ Sáu, 17-06-2022 / 8:15:29 Sáng
578 Lượt xem

Ngày 15/06/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4934/UBND-CN gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Sở, Ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT xem tại đây

Theo đó, UBND tỉnh giao các Sở, Ban, ngành, địa phương liên quan căn cứ nội dung văn bản, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và tình hình thực tế để triển khai thực hiện và khai thác sử dụng. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

Phòng Truyền thông