Triển khai Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Văn phòng Chính phủ

Thứ Tư, 26-04-2023 / 12:32:18 Sáng
333 Lượt xem

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 3302/UBND-KSTTHC gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 về quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử của Văn phòng Chính phủ.

Thông tư số 01/2023/TT-VPCP xem tại đây

Thông tư 01/2023/TT-VPCP quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính; rà soát, đánh giá thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu xây dựng dịch vụ công trực tuyến theo các mức độ, chuẩn hóa danh mục dịch vụ công trực tuyến; quản lý Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh; tích hợp, chia sẻ, đồng bộ dữ liệu trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Đối tượng áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, thanh toán trực tuyến, số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Theo đó, UBND giao các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan, đơn vị mình, quán triệt, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ thuộc thẩm quyền được quy định tại Thông tư số 01/2023/TT-VPCP. Giao Sở Thông tin và Truyền thông làm đầu mối hướng dẫn, hỗ trợ các sở, ban, ngành, địa phương trong việc triển khai Thông tư số 01/2023/TT-VPCP nêu trên; đồng thời, chủ trì tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình thực hiện, các sở, ngành, địa phương báo cáo UBND tỉnh thông qua Sở Thông tin và Truyền thông những vấn đề khó khăn, vướng mắc để có sự chỉ đạo kịp thời.

Hồ Thị Hồng, Phòng Truyền thông