Triển khai Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ Xây dựng

Thứ Năm, 21-06-2018 / 3:35:56 Sáng
1250 Lượt xem

Ngày 18/6/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4916/UBND-CN gửi các Sở, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của  Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2018 và thay thế nội dung quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời ban hành kèm theo Thông tư số 19/2013/TT- BXD ngày 31/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Chi tiết Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của  Bộ Xây dựng xem tại đây:

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=129257

Phòng Truyền thông