Triển khai Thông tư số 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15/6/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Thứ Tư, 20-07-2022 / 3:54:12 Sáng
370 Lượt xem

Ngày 18/7/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5962/UBND-CN về việc triển khai thực hiện Thông tư số 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Xem Thông tư tại đây

Hình minh hoạ

Thông tư gồm 5 Chương và 32 Điều, quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải, khai thác cơ sở dữ liệu về PPP và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, gồm: Cung cấp, đăng tải thông tin dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP); danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật chuyên ngành, pháp luật về xã hội hóa. Cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP, dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật chuyên ngành, pháp luật về xã hội hóa. Khảo sát sự quan tâm của nhà đầu tư đối với dự án PPP; mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu. Sơ tuyển trong nước đối với dự án PPP. Khai thác cơ sở dữ liệu về PPP.

Đối với dự án có nội dung thuộc danh mục bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước thì không phải cung cấp, đăng tải thông tin bí mật đó theo quy định của Thông tư này. Việc quản lý thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2022.

Theo đó, UBND tỉnh giao các Sở, Ban, ngành và địa phương liên quan căn cứ nội dung Thông tư, chủ động thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình và tình hình thực tế; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh đối với những nội dung vượt thẩm quyền. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, hướng dẫn, triển khai thực hiện Thông tư nêu trên trên địa bàn tỉnh; tham mưu UBND tỉnh đối với nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

Phòng Truyền thông