Triển khai thực hiện các văn bản mới của TƯ

Thứ Năm, 05-09-2019 / 7:43:55 Sáng
979 Lượt xem

Thực hiện các công văn: 6847/UBND-KT ngày 22/8/2019; 7011/UBND-KT ngày 27/8/2019; 7085/UBND-KT ngày 29/8/2019 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc triển khai các văn bản của trung ương:

– Quyết định số 2541/QĐ-BCT ngày 16/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được đúng quy định;

– Thông tư số 53/2019/TT-BTC ngày 20/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 148/2016/TT-BTC ngày 14/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp đúng quy định;

– Thông tư số 55/2019/TT-BTC ngày 21/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu thủ trưởng các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực được giao phụ trách nghiên cứu hướng dẫn và triển khai thực hiện.