Triển khai, thực hiện Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ về phát động thi đua phát triển kinh tế – xã hội

Thứ Sáu, 15-10-2021 / 1:01:09 Sáng
454 Lượt xem

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức, triển khai thực hiện Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội hằng năm và kế hoạch 5 năm (2021 – 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (gọi tắt Chỉ thị 19).

Xem Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 tại đây

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện tốt các nội dung của Chỉ thị 19 tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân bằng hình thức phù hợp để người dân dễ nắm bắt. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong triển khai thực hiện các nội dung của Chỉ thị ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Thực hiện hiệu quả phong trào thi đua thường xuyên và chuyên đề

Tập trung tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua thường xuyên hằng năm và các phong trào thi đua chuyên đề giai đoạn 2021 – 2025 do Chủ tịch UBND tỉnh phát động thiết thực, hiệu quả, bám sát nội dung, định hướng chỉ đạo của Đảng, Nhà nước gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chủ đề thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” được phát động tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và chủ đề “Thi đua sáng tạo, hiến kế xây dựng Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc” do Chủ tịch UBND tỉnh phát động tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ XI, cùng với các nội dung thi đua được nêu trong Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời bám sát nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức phát động đợt thi đua có nội dung, tiêu chí thi đua cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá và 21 nhóm chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh và xây dựng hệ thống chính trị tạo không khí thi đua sôi nổi, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị hằng năm và Kế hoạch 5 năm theo Nghị quyết Đại hội đại biểu tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội đại biểu các cấp đã đề ra.

Tiếp tục có biện pháp, giải pháp phù hợp, hữu hiệu để triển khai thực hiện có hiệu quả 5 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động: Phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới; Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển; Cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau; Cán bộ công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở, giai đoạn 2019 – 2025; Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19.

Thực hiện đồng bộ, hiệu quả 4 khâu

Các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện đồng bộ, hiệu quả cả 4 khâu “Phát hiện – bồi dưỡng – tổng kết – nhân rộng điển hình tiên tiến”, kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào thi đua; tăng tỷ lệ khen thưởng cho công nhân, nông dân và người lao động trực tiếp.

Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, bộ phận làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp với các cơ quan truyền thông trong việc đẩy mạnh tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phát hiện, biểu dương, tôn vinh, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Thực hiện “mục tiêu kép” trong phòng chống dịch COVID-19

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng chống dịch, kiểm soát nguy cơ lây bệnh từ bên ngoài, dập dịch triệt để bên trong, tiếp tục tranh thủ nguồn vắc xin và đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin cho người dân; tập trung thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch hiệu quả, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa tận dụng tốt các cơ hội, nỗ lực phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội trong trạng thái bình thường mới.

Kịp thời biểu dương, khen thưởng những địa phương, cơ quan, đơn vị và cá nhân làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19; phê bình, kiểm điểm các trường hợp lơ là, chủ quan, chưa làm tròn trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch…

Phòng Truyền thông

Nguồn: Báo Đắk Lắk