Triển khai thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TU ngày 20/6/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thứ Tư, 03-07-2024 / 8:53:42 Sáng
78 Lượt xem

Ngày 02/7/2024, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Công văn số 5837/UBND-NC gửi thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TU ngày 20/6/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh.

Chỉ thị số 50-CT/TU xem tại đây

Công văn số 5837/UBND-NC xem tại đây

Theo đó, UBND tỉnh giao Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao căn cứ Mục 1 Chỉ thị số 50-CT/TU ngày 20/6/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, triển khai thực hiện; trong đó tập trung triển khai một số nội dung:

Lãnh đạo và thực hiện thường xuyên, liên tục, có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, quán triệt các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tuyên truyền, giáo dục, kiên quyết, kiên trì xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân để thực hiện hiệu quả.

Cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý chấp hành thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện tốt quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, trọng liêm sỉ, danh dự; phê phán, lên án, tích cực đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, nhất là đối với các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực hoặc các sai phạm về quản lý kinh tế; kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức; giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị khởi tố kịp thời phát hiện tham nhũng; xử lý dứt điểm những vấn đề tồn đọng kéo dài, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân…

Đồng thời, UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, tham mưu cấp có thẩm quyền củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng, trách nhiệm của đội ngũ giám định viên tư pháp của tỉnh, nhất là giám định viên tư pháp thuộc các lĩnh vực như: Tài nguyên và môi trường, tài chính, kinh tế, đầu tư, xây dựng cơ bản, quản lý bảo vệ rừng,… nhằm hỗ trợ tích cực cho quá trình giải quyết vụ án, vụ việc kinh tế, tham nhũng, tiêu cực của cơ quan tiến hành tố tụng.

Quỹ Bảo vệ và PTR