Triển khai thực hiện Công điện số 825/CĐ-TTg ngày 15/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ

Thứ Hai, 25-09-2023 / 12:52:44 Sáng
212 Lượt xem

Ngày 21/09/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8130/UBND-NC gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công điện số 825/CĐ-TTg ngày 15/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy.

Công điện số 825/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ xem tại đây

Công văn số 8130/UBND-NC của UBND tỉnh xem tại đây

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) và các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, trọng tâm là:

Kế hoạch số 6763/KH-UBND ngày 23/7/2021 về thực hiện Kết luận số 02-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC; Kế hoạch số 5364/KH-UBND ngày 23/6/2020 về triển khai thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC; Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 16/01/2023 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới…Việc triển khai thực hiện phải cụ thể trách nhiệm của đơn vị, tổ chức, cá nhân, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc, đánh giá kết quả để xem xét trách nhiệm đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện không nghiêm túc, mỗi cán bộ, công chức, đảng viên phải gương mẫu đi đầu trong thực hiện các quy định về PCCC.

Công an tỉnh Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan liên quan tổ chức tổng rà soát, kiểm tra an toàn PCCC tại các chung cư, nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy, nổ cao để đánh giá thực trạng, có ngay các giải pháp hạn chế xảy ra cháy, nổ và giảm thiểu tối đa thiệt hại, hậu quả do cháy, nổ gây ra (hoàn thành việc tổng rà soát, kiểm tra trước ngày 25/10/2023).

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCCC và CNCH bằng nhiều biện pháp, giải pháp cụ thể, thiết thực, hiệu quả, xây dựng, nhân rộng các mô hình, cách làm hay trong công tác PCCC và CNCH, nhất là tại các địa bàn đông dân cư, các khu, cụm công nghiệp.

Quỹ BV&PTR