Triển khai, thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023 tỉnh Đắk Lắk

Thứ Ba, 07-02-2023 / 1:19:24 Sáng
422 Lượt xem

Ngày 19/01/2023, UBND tỉnh có Công văn số 562/UBND-KSTTHC yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai đồng bộ các nội dung cải cách hành chính (CCHC).

Chi tiết Công văn số 562/UBND-KSTTHC xem tại đây

Chủ đề CCHC năm 2023 là “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ. Đổi mới, sáng tạo trong thực hiện CCHC, đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội”.

Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng về đẩy mạnh CCHC; xây dựng nền hành chính phục vụ Nhân dân, dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại; lấy người dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước.

Người đứng đầu các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các chỉ thị, kế hoạch của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về CCHC và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả, tiến độ thực hiện nhiệm vụ CCHC được giao; tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá nghiêm túc, trung thực, khách quan kết quả thực hiện CCHC; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ, nhiệm vụ của đội ngũ CBCCVC; xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức trong triển khai từng nhiệm vụ CCHC.

Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, khơi thông nguồn lực, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi; hoàn thiện thể chế về kinh doanh và cạnh tranh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển lành mạnh, giảm thiểu chi phí giao dịch phi chính thức, tăng cường công khai, minh bạch, tăng cường phòng, chống tham nhũng; tiếp tục tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các TTHC rườm rà, phức tạp, không cần thiết, trọng tâm là các TTHC đang gây trở ngại, kìm hãm hoạt động sản xuất, kinh doanh và các TTHC khác liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và công nghệ số để chuẩn hóa, đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ. Đẩy mạnh phân cấp trong giải quyết TTHC theo hướng cấp nào sát cơ sở, sát Nhân dân nhất thì giao cho cấp đó giải quyết, đảm bảo nguyên tắc quản lý ngành, lãnh thổ, không để tình trạng nhiều tầng nấc, kéo dài thời gian giải quyết và gây nhũng nhiễu, tiêu cực, phiền hà cho nhân dân.

Tổ chức tốt việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC, giảm tỷ lệ trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ (đặc biệt là lĩnh vực đất đai); thực hiện nghiêm quy định xin lỗi bằng văn bản khi giải quyết quá hạn TTHC trên địa bàn tỉnh; thường xuyên theo dõi, chấn chỉnh tác phong, lề lối và thái độ làm việc của công chức tại Bộ phận Một cửa các cấp. Xây dựng hình ảnh đội ngũ công chức chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, thân thiện và tận tình phục vụ Nhân dân.

Ưu tiên nguồn lực, tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, hướng đến Chính quyền số theo lộ trình, trong đó tập trung triển khai một số nội dung thực hiện kết nối, chia sẻ giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành tại tỉnh Đắk Lắk.

Phòng Truyền thông