UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

Thứ Sáu, 23-12-2022 / 9:01:57 Sáng
365 Lượt xem

Ngày 20/12/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 238/KH-UBND về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC)  năm 2023.

Chi tiết Kế hoạch số 238/KH-UBND xem tại đây

Mục đích Kế hoạch tăng cường triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp PCTN, TC theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh các hành vi, vụ việc, vụ án tham nhũng; tăng cường thu hồi tài sản do tham nhũng mà có; góp phần xây dựng bộ máy Nhà nước trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; từng bước đẩy lùi tham nhũng, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững ổn định chính trị – xã hội trên địa bàn tỉnh. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; nâng cao ý thức trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp; của thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CCVC) trong việc quán triệt, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về công tác PCTN, TC. Tạo sự chuyển biến cả về nhận thức và hành động của cán bộ, CCVC trong công tác PCTN, TC; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, CCVC có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Là căn cứ để các Sở, ban, ngành, các địa phương và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan xây dựng Kế hoạch cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về PCTN, TC.

Yêu cầu công tác PCTN, TC phải được triển khai thực hiện đồng bộ, cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị; tránh hình thức, chiếu lệ; kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa và chủ động phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, tiêu cực. Thủ trưởng các đơn vị phải xác định rõ nội dung, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình, xác định rõ những nội dung công việc dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực để đề ra các biện pháp, giải pháp PCTN, TC cụ thể, hiệu quả và đúng pháp luật. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập; giám đốc các công ty, doanh nghiệp Nhà nước, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh và các tổ chức chính trị – xã hội bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh; xác định rõ nội dung, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, tổ chức mình để xây dựng, ban hành Kế hoạch công tác PCTN, TC năm 2023 và triển khai thực hiện theo quy định.

Phòng Truyền thông