UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện thủ tục hành chính có yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy

Thứ Sáu, 07-04-2023 / 1:03:23 Sáng
228 Lượt xem

Ngày 28/3/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2461/UBND-KSTTHC gửi các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện Công văn số 1472/VPCP-KSTT ngày 09/3/2023 của Văn phòng chính phủ về việc công bố, công khai, hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) có yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc xác nhận tại nơi cư trú.

Công văn số 2461/UBND-KSTTHC xem tại đây

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị và bộ phận một cửa thực hiện việc không yêu cầu người dân phải nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hoặc giấy xác nhận nơi cư trú khi thực hiện tiếp nhận, giải quyết TTHC theo quy định của Luật Cư trú, Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2125/UBND-NC ngày 17/3/2023 về việc triển khai thực hiện Thông báo số 74/TB-VPCP ngày 14/3/2023 của Văn phòng Chính phủ. Trên cơ sở công bố sửa đổi, bổ sung TTHC liên quan đến bãi bỏ thành phần hồ sơ về xuất trình Sổ hộ khẩu giấy, Sổ tạm trú giấy, giấy xác nhận cư trú của bộ, ngành Trung ương, Thủ trưởng các sở, ban, ngành chủ động tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh công bố Danh mục TTHC liên quan thực hiện trên địa bàn tỉnh; đồng thời, xây dựng và tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ để thực hiện việc bãi bỏ yêu cầu nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu giấy, Sổ tạm trú giấy, giấy xác nhận cư trú trên cơ sở khai thác, sử dụng thông tin về cư trú của công dân trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công theo Luật Cư trú, Nghị định số 104/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

Căn cứ Quyết định công bố Danh mục TTHC do Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, Văn phòng UBND tỉnh thực hiện nhập và đăng tải công khai kịp thời trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị về việc tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh về công bố sửa đổi, bổ sung Danh mục TTHC liên quan đến bãi bỏ thành phần hồ sơ về xuất trình Sổ hộ khẩu giấy, Sổ tạm trú giấy, giấy xác nhận cư trú kịp thời, đúng quy định.

Phòng Truyền thông