UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Chỉ thị về tăng cường quản lý công tác văn thư, lưu trữ

Thứ Năm, 11-11-2021 / 8:18:23 Sáng
628 Lượt xem

UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị 13/CT-UBND về tăng cường quản lý công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc những nội dung sau:

1. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác văn thư, lưu trữ. Bố trí nhân sự làm công tác văn thư, lưu trữ theo đúng đề án vị trí việc làm; công chức, viên chức được giao kiêm nhiệm công tác văn thư, lưu trữ phải được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với nhiệm vụ văn thư, lưu trữ.

2. Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về công tác văn thư, lưu trữ đối với các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc. Thực hiện nghiêm Luật Lưu trữ, Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư; thường xuyên cập nhật các quy định của Nhà nước về văn thư, lưu trữ. Chủ động ban hành, sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn về công tác văn thư, lưu trữ như: Quy chế công tác văn thư, lưu trữ, Danh mục hồ sơ hàng năm, Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu….

3. Thực hiện hiệu quả việc lập hồ sơ công việc và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử tỉnh:

a) Chậm nhất đến hết ngày 31/12/2021, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải giải quyết dứt điểm tài liệu được hình thành từ năm 2015 trở về trước hiện đang bó gói, tồn đọng theo Quyết định số 3117/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

b) Chủ động phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính rà soát, thống kê, lập kế hoạch và dự toán kinh phí chỉnh lý hồ sơ, tài liệu tại cơ quan, đơn vị, địa phương hiện đang còn bó gói, tồn đọng từ năm 2015 trở về trước theo quy định, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

c) Đối với tài liệu có giá trị bảo quản vĩnh viễn, trong thời hạn 10 năm kể từ năm công việc kết thúc, các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc Danh mục nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tinh có trách nhiệm chỉnh lý tài liệu, lập Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu, lập Danh mục tài liệu có đóng dấu chỉ các mức độ mật và giao nộp tài liệu kèm theo công cụ tra cứu khi có Kế hoạch thu thập tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh.

d) Bố trí kho lưu trữ và trang thiết bị đáp ứng yêu cầu bảo vệ, bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ, vệ sinh kho lưu trữ thường xuyên, duy trì nhiệt độ, độ ẩm, phòng cháy chữa cháy theo quy định; đồng thời tổ chức sử dụng tài liệu hiệu quả, bảo đảm giữ gìn bí mật tài liệu lưu trữ theo quy định.

e) Trường hợp cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước chia tách, sáp nhập, giải thể, chuyển đổi hình thức sở hữu hoặc phá sản thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp phải có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức quản lý và giao nộp hồ sơ, tài liệu theo đúng quy định tại Điều 24 Luật Lưu trữ và các quy định của pháp luật có liên quan về văn thư, lưu trữ.

Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý văn bản, giải quyết công việc, lập hồ sơ điện tử và lưu trữ tài liệu điện tử đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Thực hiện chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ đúng thời gian quy định và chính xác về số liệu.

Để thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ, kịp thời bảo vệ, quản lý hiệu quả, phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ và khắc phục những tồn tại, hạn chế, các Sở, ngành phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan có liên quan triển khai số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Phòng Truyền thông

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh