UBND tỉnh phát động phong trào thi đua “Chuyển đổi số giai đoạn 2023 – 2025” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Thứ Năm, 09-03-2023 / 7:29:14 Sáng
202 Lượt xem

Ngày 08/3/2023, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành kế hoạch số 39/KH-UBND phát động Phong trào thi đua “Chuyển đổi số giai đoạn 2023-2025” trên địa bàn tỉnh cho đối tượng là các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, tổ chức; Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và tổ chức hợp pháp trên địa bàn tỉnh. Phong trào thi đua “Chuyển đổi số giai đoạn 2023-2025” được tổ chức triển khai thực hiện từ nay đến hết ngày 31/12/2025.

Chi tiết kế hoạch số 39/KH-UBND xem tại đây

Với mục đích nhằm phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức về Phong trào thi đua Chuyển đổi số sự cần thiết, tính cấp bách của chuyển đổi số trong xã hội và hành động đồng bộ ở các cấp với sự tham gia của toàn dân thực hiện thắng lợi chương trình chuyển đổi số quốc gia.

Tổ chức Phong trào thi đua Chuyển đổi số thiết thực, hiệu quả phấn đấu đến năm 2025 thực hiện phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số theo các mục tiêu cơ bản của Quyết định số 749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Quyết định số 3330/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Qua đó, góp phần đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan quản lý Nhà nước, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống, làm việc của người dân.

Thông qua Phong trào thi đua Chuyển đổi số, kịp thời biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong triển khai thực hiện chương trình chuyển đổi số nhằm tạo sự lan tỏa trong toàn tỉnh; từ đó đề xuất những giải pháp khắc phục khó khăn để đẩy nhanh tiến độ, thực hiện hoàn thành các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh và phấn đấu đến năm 2025 cơ bản hình thành chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh.

Nội dung thi đua tập trung chủ yếu vàotăng cường sự lãnh đạo của Đảng uỷ, chính quyền, phát huy vai trò của các tổ chức đảng, đoàn thể về chuyển đổi số; nâng cao nhận thức về sự cần thiết và tính cấp thiết của chuyển đổi số, gắn tuyên truyền các mục tiêu, nhiệm vụ của chuyển đổi số với các nghị quyết, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của cơ quan, đơn vị, địa phương.  Xây dựng kế hoạch và đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số lĩnh vực chú trọng ưu tiên; chủ động rà soát, tham mưu sửa đổi, xây dựng cơ chế chính sách thuộc phạm vi quản lý của ngành nhằm tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho chuyển đổi số, thúc đẩy Chính phủ số, khuyến khích doanh nghiệp tham gia vào nền kinh tế số phát triển xã hội số.  Tích cực tham gia bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về công nghệ số, chuyển đổi số đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt, nguời dân và doanh nghiệp. Ưu tiên đảm bảo các nguồn lực để thực hiện các hoạt động chuyển đổi số. Tích cực xây dựng và tạo lập dữ liệu mở phục vụ người dân, doanh nghiệp khai thác, truy cập, sử dụng, góp phần công khai, minh bạch, phòng chống tiêu cực, tham nhũng, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Tuyên truyền, hướng dẫn nhận diện các thông tin xuyên tạc, giả mạo trên không gian mạng; tăng cường đảm bảo an ninh thông tin và an toàn dữ liệu, phòng, chống hiệu quả các hoạt động phá hoại, thâm nhập hệ thống quản lý, điều hành chính quyền điện tử.

Yêu cầu Phong trào thi đua Chuyển đổi số phải được triển khai sâu rộng, đồng bộ, xuyên suốt từ tỉnh đến cơ sở với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng về hình thức, thiết thực và đạt hiệu quả.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp phải coi việc thực hiện Phong trào thi đua Chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, luôn song hành trong chỉ đạo, điều hành các hoạt động của đơn vị, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số theo từng ngành, lĩnh vực, cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đề cao trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, địa phương, doanh nghiệp trong việc chỉ đạo tổ chức thực hiện phong trào và phải thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, đánh giá định kỳ hàng năm. Việc bình xét, lựa chọn và đề nghị khen thưởng phải được thực hiện từ cơ sở và đảm bảo tính dân chủ, công khai, minh bạch, kịp thời, đúng đối tượng theo quy định hiện hành.

Phòng Truyền thông