Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk giao nhiệm vụ trồng rừng thay thế năm 2018 cho Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Wy.

Thứ Hai, 14-05-2018 / 1:46:18 Sáng
1434 Lượt xem

Ngày 08 tháng 5 năm 2018, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Công văn số 3589/UBND-NN&MT về việc giao nhiệm vụ trồng rừng thay thế năm 2018, theo đó:

– Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Wy đã được Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý giao nhiệm vụ trồng 15ha rừng phòng hộ từ nguồn tiền các Chủ dự án nộp tại Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh;

– Hiện nay, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đang tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT văn bản hướng dẫn Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Wy và các đơn vị liên quan tiến hành lập, trình phê duyệt thiết kế, dự toán; tổ chức thực hiện trồng rừng theo quy định tại Thông tư số 23/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về hướng dẫn một số nội dung quản lý công trình lâm sinh; Thông tư số 23/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về trồng rừng thay thế khi chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác và các quy định hiện hành của Nhà nước.

(Tin: Lưu Thanh Hoài, TrP.  Kế hoạch, Tổng hợp)