Về việc sử dụng Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam

Thứ Ba, 21-03-2023 / 8:07:38 Sáng
270 Lượt xem

Thực hiện Công văn số 2030/UBND–KGVX, ngày 16/03/2023 của UBND tỉnh. Ngày 21/3/2 Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành văn bản số 781/SNN-VP chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở như sau:

Thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở chỉ đạo, quán triệt toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị căn cứ hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại Công văn số 1279-CV/BTGTU ngày 06/3/2023 để sử dụng Đảng kỳ, biểu tượng “Búa – Liềm” Đảng Cộng sản Việt Nam đảm bảo đúng quy cách trong trang trí hội trường, cơ quan; tuyên truyền cổ động trực quan trên đường phố, các hoạt động chính trị, chương trình văn hóa, văn nghệ, làm logo, biểu tượng tại các sự kiện…; đồng thời, thường xuyên kiểm tra, giám sát, kiểm duyệt kỹ việc sử dụng Đảng kỳ, hình ảnh Đảng kỳ tại đơn vị; kịp thời thu hồi, thay thế Đảng kỳ không đúng quy cách, bị hỏng, bạc màu.

Công văn số 2030/UBND–KGVX, ngày 16/03/2023 của UBND tỉnh xem tại đây

Phòng Truyền thông