Về việc triển khai các văn bản của Trung ương

Thứ Năm, 13-09-2018 / 3:42:02 Sáng
1049 Lượt xem

Ngày 11/9/2018, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn số 2364/SNN-KHTC gửi các đơn vị trực thuộc Sở căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện các văn bản sau của Trung Ương, gồm:

– Nghị định số 104/2018/NĐ-CP ngày 08/8/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài;

– Quyết định số 36/2018/QĐ-TTg ngày 24/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về quy định thủ tục ký kết, thực hiện thỏa thuận nhân danh Chính phủ và kiến nghị Chủ tịch nước quyết định ký kết thoa thuận nhân dân Nhà nước không phải là điều ước quốc tế.

Các văn bản trên có thể tải về tại địa chỉ:

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban.