VỀ VIỆC TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH 161/2018/NĐ-CP

Thứ Năm, 31-01-2019 / 1:27:01 Sáng
1084 Lượt xem

Thực hiện Công văn số 296/SNN-TCCB ngày 30/01/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về triển khai Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Nội dung chi tiết Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ tại địa chỉ: http://sonoivu.daklak.gov.vn/