Về việc triển khai các văn bản của Trung ương

Thứ Năm, 01-04-2021 / 1:14:17 Sáng
529 Lượt xem

Triển khai ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2607/UBND-TH ngày 30/3/2021 và Công văn số 2484/UBND-KT ngày 26/3/2021 về triển khai các văn bản của Trung ương (các văn bản được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và của tỉnh). Ngày 31/3/2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Công văn số 887/SNN-KHTC gửi các đơn vị trực thuộc Sở yêu cầu thủ trưởng các đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực được giao phụ trách chủ động nghiên cứu, phổ biến và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung quy định tại các văn bản của Trung ương, gồm:

1. Nghị định số 28/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý tài chính dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

2. Thông tư số 15/2021/TT-BTC ngày 18/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện thanh toán vốn đầu tư công.