Về việc thực hiện kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2018

Thứ Hai, 04-06-2018 / 7:36:04 Sáng
1311 Lượt xem

Công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 việc cung ứng dịch vụ môi trường rừng và công tác quản lý, sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng của đơn vị cung ứng của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh.

Triển khai thực hiện Thông tư số 04/2018/TT-BTC ngày 17/01/2018 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn quản lý sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc cung ứng dịch vụ môi trường rừng và công tác quản lý, sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng của đơn vị cung ứng; Việc nộp tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng của đơn vị sử dụng dịch vụ môi trường rừng.

Công tác kiểm tra, giám sát các đơn vị cung ứng tập trung vào công tác quản lý, bảo vệ diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng; Kế hoạch tuần tra, canh gác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng; Công tác phối hợp giữa chủ rừng và Hạt kiểm lâm sở tại, chính quyền địa phương và các hộ nhận khoán bảo vệ rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng.

Qua đợt kiểm tra, giám sát các đơn vị chủ rừng thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ diện tích rừng cung ứng, tình trạng rừng cung ứng bị lấn chiếm giảm; ý thức trách nhiệm về công tác quản lý bảo vệ rừng của các chủ rừng, hộ dân nhận khoán bảo vệ rừng ngày được nâng cao; việc chi trả tiền cho người dân nhận khoán bảo vệ rừng đã được thực hiện đúng theo quy định. Đoàn cũng đã kịp thời phát hiện, nhắc nhở một số đơn vị chưa thực hiện tốt các công tác như chưa xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ từ nguồn tiền dịch vụ môi trường rừng; chưa niêm yết công khai danh sách các hộ nhận khoán bảo vệ được nhận tiền dịch vụ môi trường rừng; chữ kí của các hộ khi nhận tiền khoán bảo vệ rừng chưa trùng khớp với chữ kí trong danh sách hộ nhận khoán,…để từ đó các đơn vị chấn chỉnh và thực hiện tốt hơn công tác quản lý, sử dụng tiền dịch vụ môi trường, để Chính sách chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng thực sự là một chính sách có hiệu quả lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, xã hội, góp phần cải thiện sinh kế cho người làm nghề rừng./.

Tin: Huỳnh Ngọc Hân – Phòng KTGS