Xây dựng và phê duyệt Phương án sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2024 trên địa bàn tỉnh

Thứ Tư, 06-03-2024 / 9:12:02 Sáng
359 Lượt xem

Thực hiện Luật Lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành về chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh; để triển khai có hiệu quả Quyết định số 279/QĐ-UBND ngày 25/01/2024 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng  năm 2024; ngày 06/3/2024, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn số 687/SNN-QBVR gửi Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh, UBND các huyện, các Hạt kiểm lâm cùng các đơn vị chủ rừng có chi trả dịch vụ môi trường rừng… đề nghị triển khai thực hiện công tác xây dựng và phê duyệt Phương án sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2024 trên địa bàn tỉnh đảm bảo chất lượng và hoàn thành đúng thời gian quy định.

Theo đó, để công tác xây dựng phương án sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2024 hoàn thành đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định, diện tích rừng đưa vào xây dựng phương án Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các đơn vị cung ứng dịch vụ môi trường rừng thực hiện như sau:

– Đối với các đơn vị không biến động diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng: sử dụng kết quả xác định diện tích rừng chi trả dịch vụ môi trường rừng  năm 2023; kết quả xác định tiền dịch vụ môi trường rừng chi trả cho hộ nhận khoán bảo vệ rừng năm 2023 (nếu có) để tiến hành xây dựng phương án sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng  năm 2024 theo quy định;

– Đối với các đơn vị có diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng  tăng thêm so với diện tích rừng chi trả dịch vụ môi trường rừng  năm 2023: diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng  tăng thêm đưa vào xây dựng phương án, cần đáp ứng các quy định sau:

Diện tích rừng phải nằm trong lưu vực nhà máy thủy điện có chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng  theo quy định tại khoản 5 văn bản này và đáp ứng đủ tiêu chí thành rừng theo quy định tại điều 4, điều 5 nghị định số 156/2018/NĐ-CP;

Diện tích rừng đưa vào xây dựng phương án không được lớn hơn diện tích rừng cung ứng được phê duyệt tại quyết định số 279/QĐ-UBND; thông báo kế hoạch chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng  năm 2024 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh;

Đã có báo cáo diện tích rừng tăng thêm về hạt kiểm lâm sở tại để kiểm tra, xác minh, cập nhật diễn biến rừng theo quy định thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của bộ nông nghiệp và ptnt về việc quy định về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng, đồng thời báo cáo về quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh để theo dõi, kiểm tra và xác định rừng chi trả dịch vụ môi trường rừng  theo quy định.

– Đối với các đơn vị có diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng  suy giảm so với diện tích rừng chi trả dịch vụ môi trường rừng  năm 2023:

Rà soát, bóc tách không đưa diện tích bị tác động không đủ điều kiện cung ứng vào chi trả dịch vụ môi trường rừng  năm 2024;

Tổng hợp, báo cáo diện tích rừng bị suy giảm về Hạt Kiểm lâm sở tại để cập nhật diễn biến rừng theo quy định tại thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT, đồng thời báo cáo về quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh để cập nhật bản đồ chi trả dịch vụ môi trường rừng ;

Phải giải thích rõ trong thuyết minh phương án về nguyên nhân giảm diện tích rừng giữa phương án sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng  năm 2024 so với diện tích rừng trong kế hoạch chi trả dịch vụ môi trường rừng  năm 2024 và so với diện tích rừng được chi trả dịch vụ môi trường rừng  năm 2023.

– Các đơn vị cung ứng chịu hoàn toàn trách nhiệm về độ chính xác của các số liệu về diện tích, trạng thái rừng, nguồn gốc rừng đã đưa vào xây dựng phương án sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng  năm 2024, nếu sau này phát hiện các đơn vị cung ứng không trung thực về các số liệu nêu trên sẽ bị thu hồi tiền dịch vụ môi trường rừng  và bị xử lý trách nhiệm theo quy định.

Ngoài ra, tại Công văn số 687/SNN-QBVR còn hướng dẫn các đơn vị tiến hành xác định nguồn thu, xác định tiền dịch vụ môi trường rừng dự kiến chi trả cho bên nhận khoán bảo vệ rừng; Quản lý, sử dụng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng, cơ quan phê duyệt phương án…

 Nội dung chi tiết Công văn số 687/SNN-QBVR và các phụ lục đính kèm xem thêm tại:

Công văn số 687/SNN-QBVR

Phục lục I

Phụ lục II

Phụ lục III

Quỹ Bảo vệ và PTR