Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021 trên địa bàn tỉnh

Thứ Sáu, 08-10-2021 / 1:14:11 Sáng
653 Lượt xem

Ngày 06/10/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 9676/KH-UBND về việc hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh năm 2021.

Mục đích nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý nhà nước, bảo vệ quyền con người, quyền công dân; giáo dục ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong toàn xã hội. Đưa việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trở thành hoạt động thường xuyên, phát huy tính tích cực, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, thi hành pháp luật, tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật của toàn xã hội.

Thông qua việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật, góp phần thiết thực đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống; tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các quy định của Hiến pháp, Bộ luật, Luật, Pháp lệnh, Nghị định,… quan trọng mới ban hành; các Nghị quyết của HĐND tỉnh, Quyết định của UBND tỉnh liên quan thiết thực đến cơ quan, đơn vị, người dân, doanh nghiệp trên địa bàn. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo đảm gắn kết chặt chẽ với công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng và nêu gương người tốt, việc tốt trong tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật; lên án, phê phán, đấu tranh xóa bỏ các hành vi vi phạm pháp luật, hành vi lệch chuẩn xã hội. 

UBND tỉnh yêu cầu hưởng ứng Ngày Pháp luật bằng hành động, việc làm cụ thể, xác định rõ nội dung công việc, thời gian, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trong tổ chức Ngày Pháp luật, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, thiết thực và an toàn về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định. 

Các Sở, ngành, đoàn thể, địa phương của tỉnh quyết tâm, nỗ lực triển khai toàn diện các lĩnh vực công tác, bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp đẩy lùi đại dịch COVID-19 và phát triển kinh tế – xã hội, góp phần thiết thực tiếp tục đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII vào thực tiễn cuộc sống.

Một số khẩu hiệu tuyên truyền: Chủ động tìm hiểu, gương mẫu tuân thủ, thực thi pháp luật là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật là việc làm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tăng cường truyền thông chính sách pháp luật để tạo đồng thuận trong xã hội và nâng cao hiểu biết, ý thức tôn trọng, thực hiện pháp luật của Nhân dân. Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật của người dân, doanh nghiệp. Thượng tôn pháp luật góp phần xây dựng nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả. Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Tích cực cải cách hành chính, giảm thiểu chi phí tuân thủ pháp luật, góp phần giải phóng nguồn lực, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp. Nâng cao hiệu quả công tác để góp phần thực hiện mục tiêu kiểm soát tốt dịch COVID-19 và phát triển kinh tế – xã hội.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021 cần tổ chức thường xuyên, liên tục, đặc biệt trong các tháng cao điểm (tháng 10, 11/2021).

Phòng Truyền thông