Phát huy hào khí mùa Thu lịch sử

Thứ Sáu, 20-08-2021 / 3:05:46 Sáng
679 Lượt xem

Thắng lợi vĩ đại của Cách mạng tháng Tám năm 1945 là động lực mạnh mẽ cổ vũ toàn thể dân tộc Việt Nam kiên cường, bất khuất vượt qua mọi khó khăn, gian khổ và thách thức để lập nên những chiến công mới, những thành tích mới trong 76 năm qua…

Mỗi độ Thu về, mỗi người dân Việt Nam lại bồi hồi nhắc nhớ, ôn lại những kỷ niệm, những mốc son lịch sử để thêm tự hào về những chiến thắng, chiến công oanh liệt của dân tộc ta.

Cách đây 76 năm, vào tháng 8/1945, Đảng ta đã lãnh đạo toàn dân vùng lên đập tan xiềng xích của chế độ thực dân phong kiến và giành lại nền độc lập cho dân tộc. Chỉ trong vòng 15 ngày (từ 18/8 đến 2/9/1945), cuộc Tổng khởi nghĩa đã thắng lợi hoàn toàn, chính quyền trong cả nước đã về tay nhân dân.

Thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là thắng lợi vĩ đại đầu tiên của nhân dân ta từ khi có Đảng lãnh đạo, mở ra bước ngoặt trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Chính quyền về tay nhân dân, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á ra đời; chấm dứt chế độ quân chủ phong kiến ở Việt Nam; kết thúc hơn 80 năm nhân dân ta sống dưới ách đô hộ của thực dân, phát xít. Nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người dân của một nước độc lập, làm chủ vận mệnh của mình. Nước Việt Nam từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành một nước độc lập, tự do và dân chủ. Từ đây, đất nước, xã hội và con người Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với CNXH.

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, thay mặt Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, trịnh trọng tuyên bố với thế giới và toàn thể quốc dân đồng bào rằng: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy!”.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc. Sự kiện trọng đại này là một mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước vẻ vang của dân tộc ta.

Cách mạng Tháng Tám là sự kiện có tầm vóc thời đại, có ý nghĩa quốc tế sâu sắc; là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với các dân tộc thuộc địa, nhân dân bị áp bức, bóc lột trên thế giới vùng lên đấu tranh giành độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Cách mạng Tháng Tám là thắng lợi của đường lối cách mạng đúng đắn, sự lãnh đạo sáng suốt, tầm nhìn chiến lược, sự nhạy bén tạo thời cơ và chớp thời cơ ngàn năm có một, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là chiến thắng của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, truyền thống yêu nước nồng nàn, bản lĩnh, trí tuệ và ý chí quật cường của dân tộc ta, Nhân dân ta.

Thắng lợi vĩ đại của Cách mạng tháng Tám năm 1945 là động lực mạnh mẽ cổ vũ toàn thể dân tộc Việt Nam kiên cường, bất khuất tiếp tục sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Những thành tựu to lớn của nhân dân ta trong 76 năm qua được nhân dân thế giới, bạn bè quốc tế cảm phục, đánh giá cao, trở thành hành trang quý báu của dân tộc ta trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, thực hiện thắng lợi công cuộc Đổi Mới, đưa nước ta phát triển để có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày hôm nay.

 Tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái giúp nhau cùng vượt qua đại dịch COVID-19 tại Việt Nam.

Trong những năm gần đây, đất nước ta đang đứng trước thời cơ, vận hội lớn, đồng thời cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Mùa Thu năm nay, chúng ta vui vừa kết thúc Kỳ họp thứ I Quốc hội khóa XV – kỳ họp đã hoàn thiện bộ máy chính quyền mới của nhiệm kỳ mới, cũng là lúc, đất nước ta đang phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, thử thách mới của làn sóng đại dịch COVID-19 lần thứ tư. Đất nước lại đứng trước những thách thức mới; Nhân dân lại xuất hiện nhiều khổ đau mới; cán bộ lại đứng trước nhiều thử thách mới. Nhưng chúng ta tin tưởng rằng, với một bộ máy mới đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng và ý chí của Nhân dân sẽ tiếp tục là chỗ dựa, là niềm tin đưa đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giành được nhiều thắng lợi mới.

Chúng ta đã trải qua 3 làn sóng, 3 đợt dịch COVID-19 với những diễn biến phức tạp, khôn lường. Nhưng ngay từ đợt dịch đầu tiên, Đảng, Nhà nước ta đã xác định tinh thần “chống dịch như chống giặc”, và nếu coi mỗi đợt dịch là 1 trận đánh khác nhau, thì chúng ta đã có quyền tự hào về những chiến thắng trên từng trận đánh đó. Mỗi đợt dịch đi qua cũng đã để lại những bài học kinh nghiệm quý, trong đó, bài học tiên quyết vẫn là có sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, sự quyết tâm của Nhà nước, sự chung sức, đồng lòng, đoàn kết của Nhân dân yêu thương đùm bọc lẫn nhau… sẽ tạo nên sức mạnh to lớn, góp phần giúp chúng ta đẩy lùi dịch bệnh. Đó còn là bài học “chớp thời cơ”, chớp lấy thời gian vàng cách ly, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng để dập dịch kịp thời…

Từ những hành trang trong lịch sử, những bài học trong thực tiễn sinh động trong suốt 76 năm qua, chúng ta tin vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Nhà nước, tin vào sức mạnh nội sinh của tinh thần đại đoàn kết, sự chung sức, đồng lòng của mỗi người dân Việt Nam sẽ tạo nên sức mạnh tổng hợp để chiến đấu và chiến thắng mọi thù trong, giặc ngoài nói chung và chiến thắng đại dịch COVID-19 nói riêng.

Chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng, dân tộc ta – một dân tộc có nền văn hiến lâu đời, có trí tuệ, bản lĩnh, truyền thống kiên cường, bất khuất, cần cù, thông minh, sáng tạo, đã từng làm nên những chiến công hiển hách, nhất định sẽ lập nên những kỳ tích mới trong cuộc chiến chống COVID-19 lần này! Chúng ta có quyền và đủ cơ sở để tin vào điều đó!

Phòng Truyền thông

Nguồn: dangcongsan.vn