Tham gia điều tra xã hội học phục vụ xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022

Thứ Tư, 15-02-2023 / 8:46:50 Sáng
276 Lượt xem

Ngày 15/02/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1141/UBND-KSTTHC, gửi Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công văn số 385/BNV-CCHC ngày 06/02/2023 của Bộ Nội vụ về tổ chức điều tra xã hội học phục vụ xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2022.

Chi tiết Công văn số 1141/UBND-KSTTHC xem tại đây

Theo đó, UBND tỉnh giao Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về việc cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị nếu không tham gia hoặc thực hiện không đầy đủ, không đảm bảo yêu cầu về nội dung, thời gian trong điều tra xã hội học làm ảnh hưởng đến kết quả Chỉ số CCHC tỉnh Đắk Lắk năm 2022. Sở Thông tin và Truyền thông triển khai, chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo chí thông tin, tuyên truyền đến đội ngũ lãnh đạo, quản lý và công chức thuộc đối tượng tham gia điều tra xã hội học về mục tiêu, ý nghĩa và trách nhiệm trong việc thực hiện trả lời phiếu khảo sát, đánh giá kết quả, hiệu quả CCHC của bộ, ngành Trung ương và của tỉnh Đắk Lắk. Giao Sở Nội vụ chủ trì, làm đầu mối phối hợp với Bộ Nội vụ trong đôn đốc, theo dõi, giám sát các nhóm đối tượng thực hiện nhiệm vụ trả lời phiếu điều tra xã hội học theo yêu cầu của Bộ Nội vụ; kịp thời đề xuất với Bộ Nội vụ, UBND tỉnh để xử lý các vấn đề vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện.

UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ trong quá trình tổ chức triển khai các hoạt động điều tra xã hội học phục vụ xác định Chỉ số CCHC năm 2022. Quán triệt đến cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc đối tượng tham gia điều tra xã hội học phải có trách nhiệm và nghiêm túc trong thực hiện trả lời phiếu điều tra xã hội học; cần phải nghiên cứu thật kỹ nội dung khảo sát để có đánh giá (câu trả lời) khách quan, trung thực, sát thực tế. Tuyệt đối, không để xẩy ra trường hợp giao người khác (cấp phó, chuyên viên…) trả lời phiếu điều tra xã hội học; hoặc không nghiêm túc trong trả lời phiếu điều tra (trả lời cho xong mà không nghiên cứu câu hỏi; đánh giá không sát thực tế…). Đôn đốc, theo dõi, giám sát các nhóm đối tượng thực hiện nhiệm vụ trả lời phiếu điều tra xã hội học theo yêu cầu của Bộ Nội vụ bảo đảm khách quan, trung thực, đúng đối tượng, đúng thời gian yêu cầu.

Phòng Truyền thông