Kiểm tra, xác định diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng năm 2020

Thứ Năm, 07-01-2021 / 2:23:20 Sáng
1295 Lượt xem

Từ ngày 21/12/2020, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh phối hợp cùng Chi cục Kiểm lâm và các chủ rừng kiểm tra, xác định diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng làm cơ sở để chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2020 cho các chủ rừng trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 1218/QĐ-SNN ngày 14/12/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Thực hiện Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã tăng cường kiểm tra diện tích rừng, làm cơ sở để thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Việc xác định diện tích rừng được chi trả dịch vụ môi trường rừng hàng năm cho các chủ rừng là một nhiệm vụ quan trọng. Đây là bước triển khai đầu tiên xác định chi tiết, cụ thể diện tích rừng có cung ứng dịch vụ môi trường rừng của các chủ rừng là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư; UBND cấp xã và tổ chức khác được Nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng trên địa bàn tỉnh để làm căn cứ chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho các chủ rừng từ bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng. Ngay từ đầu năm Giám đốc Quỹ tỉnh đã chỉ đạo phòng Kiểm tra giám sát tham mưu xây dựng Kế hoạch triển khai phối hợp với các chủ rừng, UBND cấp xã, Hạt Kiểm lâm thực hiện việc rà soát, tổng hợp số liệu diện tích rừng đủ điều kiện cung ứng dịch vụ môi trường rừng

Sau khi rà soát diện tích rừng để làm cơ sở chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2020, toàn tỉnh Đắk Lắk đang quản lý, bảo vệ hơn 217.460 ha rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng (thấp hơn 3.280 ha so với kế hoạch giao) gồm 168 chủ rừng và UBND cấp xã. Trong đó chủ rừng là tổ chức nhà nước (18) quản lý bảo vệ 195.437 ha; chủ rừng là cộng đồng nhóm hộ, hộ gia đình (129) quản lý bảo vệ 6.107 ha; các tổ chức không phải là chủ rừng nhưng được giao quản lý rừng là UBND cấp xã (13) quản lý bảo vệ 12.510 ha và các chủ rừng khác (08 -Doanh nghiệp ngoài nhà nước) quản lý bảo vệ 3.406 ha.

Hiện nay, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đang phối hợp với Chi cục Kiểm lâm và các chủ rừng, địa phương liên quan kiểm tra, xác định diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng năm 2020. Việc xác định diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng căn cứ vào hướng dẫn nghiệm thu bảo vệ rừng và xác định diện tích rừng chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2020 theo nội dung công văn số 3445/SNN-QBVR ngày 03/12/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Sau khi kiểm tra, xác định xong, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh có trách nhiệm hoàn chỉnh bản đồ (bản đồ số) cung ứng dịch vụ môi trường rừng và biểu số liệu của từng đơn vị, ký xác nhận của các bên liên quan, làm cơ sở chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2020 cho các chủ rừng theo quy định.

Kết quả kiểm tra, xác định diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng căn cứ vào kết quả điều tra, kiểm kê rừng; kết quả theo dõi diễn biến tài nguyên rừng; kết quả chi trả dịch vụ môi trường rừng năm trước liền kề; Báo cáo kết quả bảo vệ diện tích rừng có cung ứng dịch vụ môi trường rừng đến thời điểm kiểm tra của từng đơn vị, địa phương và thực tế kiểm tra, xác định ngoài thực địa. Do đó, diện tích rừng được xác định luôn đảm bảo trung thực, khách quan và chính xác.

Việc kiểm tra, xác định diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng hằng năm nhằm phúc tra lại Báo cáo kết quả quản lý, bảo vệ rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng của từng chủ rừng (nghiệm thu cơ sở) bảo đảm cho việc chi trả nguồn tiền này một cách chính xác nhất.

Phòng Truyền thông