Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh phát hành “Sổ tay ghi chép nhận tiền dịch vụ môi trường rừng”

Thứ Hai, 13-01-2020 / 3:02:25 Sáng
2041 Lượt xem

Để thực hiện việc giám sát, đánh giá chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh cho các chủ rừng là cộng động, nhóm hộ, gia đình nhận giao khoán bảo vệ rừng có cung ứng dịch vụ môi trường rừng, đảm bảo việc chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng đầy đủ, kịp thời, công khai và minh bạch.

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã ban hành “ Sổ tay ghi chép nhận tiền dịch vụ môi trường rừng” theo Quyết định số 447/QĐ-TCLN-KHTC ngày 11/10/2018  của Tổng cục Lâm nghiệp về ban hành Sổ tay hướng dẫn chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng qua tài khoản ngân hàng.

Quỹ Bảo vệ và Phát trển rừng tỉnh đã cử cán bộ trực tiếp xuống các huyện, xã,.. để phát “Sổ tay ghi chép nhận tiền dịch vụ môi trường rừng” đến tận tay các chủ rừng là cộng đồng, nhóm hộ và gia đình có nhận giao khoán bảo vệ rừng có cung ứng dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh; và hướng dẫn cụ thể người dân cách ghi chép sao cho chính xác, rõ ràng để đạt hiệu quả trong công tác quản lý, bảo vệ phát triển rừng.

Tin: Đỗ Thị Xuân Vân

Hình “Sổ tay ghi chép nhận tiền dịch vụ môi trường rừng”

Trang bìa (đầu)

Trang ghi chép nội dung chi trả tiền DVMTR

Trang bìa (cuối)