HỌP GIAO BAN THÁNG 6/2019

Thứ Tư, 12-06-2019 / 3:58:06 Sáng
1178 Lượt xem

Sáng ngày 11/6/2019 Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk tổ chức cuộc họp giao ban để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 4-5/2019 và triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tháng 6/2019 của các phòng, chi nhánh Quỹ liên huyện. Đồng chí Nguyễn Minh Chí- Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý, Giám đốc Quỹ tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự có đồng chí Võ Minh Quân – Phó Giám đốc Quỹ tỉnh; Trưởng/Phụ trách các Phòng/Chi nhánh Quỹ liên huyện và toàn thể cán bộ, công chức và người lao động Quỹ tỉnh.

Sau khi nghe đồng chí Lưu Thanh Hoài – Trưởng phòng Kế hoạch báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 4-5/2019 của Quỹ tỉnh; Ý kiến đóng góp của các phòng chuyên môn, các Chi nhánh Quỹ liên huyện và đồng chí Võ Minh Quân; đồng chí Nguyễn Minh Chí – Giám đốc Quỹ tỉnh phát biểu kết luận và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 6/2019 một số nội dung chủ yếu sau :

– Yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Quỹ tỉnh cập nhật, nghiên cứu các văn bản có liên quan để tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ của Quỹ tỉnh đúng quy định.

– Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Quỹ tỉnh thường xuyên nghiên cứu Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính để ban hành văn bản đúng thể thức quy định, tránh trường hợp bị trả lại văn bản khi tham mưu lãnh đạo ký.

– Thực hiện tốt Quy chế văn hóa và quan hệ nơi công sở; Quy chế dân chủ; Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế việc làm.. và các quy định khác của cơ quan, của Sở Nông nghiệp và PTNT

– Tham mưu việc triển khai thực hiện sử dụng chữ ký số .

-. Tham mưu xây dựng và trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt phương án hỗ trợ trồng cây phân tán từ nguồn tiền DVMTR năm 2019.

– Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra diện tích trồng rừng thay thế của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Wy, BQL Khu BTTN Ea Sô và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Bông.

– Tham mưu bàn giải pháp thu tiền DVMTR từ các cơ sở công nghiệp có sử dụng nước trực tiếp từ nguồn nước trên địa bàn tỉnh năm 2019.

– Tham mưu tổ chức kỳ họp thứ hai Hội đồng quản lý Quỹ nhằm sơ kết tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Đồng thời, tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 tại Quỹ tỉnh.

– Tham mưu Hội đồng quản lý Quỹ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn điều chỉnh một số điều tại Nghị quyết số 62/NQ-HĐND về thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng để cho phù hợp với với Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 của Quốc hội và Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp.

– Thực hiện đúng nội dung tại Công văn số 1849/UBND-NN&MT ngày 08/3/2019 của UBND tỉnh về việc quy định số lần tạm ứng, tỷ lệ tạm ứng, hình thức tạm ứng tiền DVMTR trên địa bàn tỉnh năm 2019.

– Hoàn thiện hồ sơ để tổng hợp trình Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài chính quyết toán thu chi tiền chi trả DVMTR năm 2018 theo quy định.

– Tham mưu Báo cáo kết quả xây dựng bản đồ chi trả DVMTR để phục vụ cho công tác xác định diện tích rừng theo Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ.

– Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về Luật Lâm nghiệp; Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ và các Thông tư 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 của Bộ Nông nghiệp và PTNT; Chính sách chi trả DVMTR, Trồng cây phân tán, trồng rừng thay thế… trên website của Quỹ tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT; vận động người dân nhận khoán rừng chấp hành nghiêm chỉnh trong công tác tuần tra bảo vệ diện tích rừng cung ứng DVMTR.

– Tiếp tục kiểm tra, giám sát, đôn đốc các đơn vị chăm sóc quản lý, bảo vệ cây phân tán trên địa bàn tỉnh.

Xuân Vân, phòng Truyền thông