Hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện chỉ thị số 13-CT.TW 2017

Thứ Sáu, 07-07-2017 / 1:26:32 Chiều
1374 Lượt xem

Hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban  bí thư Trung ương Đảng và một số văn bản của Đảng cấp trên ngày 28/4/2017

Ngày 28/4/2017, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tổ chức hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban  bí thư Trung ương Đảng “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng” và một số văn bản của Đảng cấp trên.

Ảnh: Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk

Đây là một hoạt động mang ý nghĩa chính trị quan trọng, nhằm nâng cao lý luận và hoạt động thực tiễn. Qua đó, Đảng bộ Ban sẽ nắm vững những nội dung cơ bản của chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh từ đó xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình hành động của đơn vị thiết thực, hiệu quả./.

                                  (Nguồn: Bùi Thị Vy Tuyên – Quỹ BV và PTR tỉnh Đắk Lắk)