Hội nghị Tổng kết xây dựng công tác Đảng năm 2017 và triển khai Phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

Thứ Ba, 09-01-2018 / 1:32:27 Sáng
1519 Lượt xem

Ngày 03 tháng 01 năm 2018, Chi bộ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh tổ chức “Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017 và triển khai Phương hướng, nhiệm vụ năm 2018”. Tham dự Hội nghị có Đồng chí Hoàng Viết Việt – Uỷ viên Ban thường vụ, thường trực Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT; Đồng chí Nguyễn Minh Chí – Bí thư Chi bộ – Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh và toàn thể các Đảng viên trong Chi bộ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh.

 Đồng chí Nguyễn Minh Chí Bí thư Chi bộ Quỹ tỉnh Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị.

Sau phần phát biểu khai mạc của Đồng chí Nguyễn Minh Chí – Bí thư Chi bộ – Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh; Hội nghị được nghe dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2017 và triển khai Phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của Chi bộ Quỹ tỉnh do Đồng chí Võ Minh Quân – Phó Bí thư Chi bộ Quỹ tỉnh – Phó Giám đốc Quỹ tỉnh trình  bày. Qua Báo cáo cho thấy năm 2017 vừa qua, Chi bộ Quỹ tỉnh đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ cấp trên giao, trong đó có những thành tựu nổi bậc như:

+ Về công tác Chính trị tư tưởng: 100% Đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc việc đăng ký và viết bài thu hoạch về học tập làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Ban chấp hành Trung ương.

+ Về công tác Lãnh đạo xây dựng cơ quan và tổ chức đoàn thể quần chúng: 100% Đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đạt danh hiệu lao động tiên tiến trở lên. Trong đó: hoạt động Công đoàn, được Công đoàn ngành công nhận Công đoàn vững mạnh năm 2017 và 19 cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Hoạt động Đoàn thanh niên: được công nhận đạt chi đoàn vững mạnh năm 2017 và 03 cá nhân có thành tích xuất sắc… .

Tại Hội nghị, các đại biểu, Đảng viên tham dự đã tập trung thảo luận, nêu lên những tồn tại, hạn chế, đồng thời đưa ra các giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2018 như: công tác xây dựng tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; công tác phát triển đảng; thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, trong đó tập trung công tác kiểm tra, giám sát và tuyên truyền; đẩy mạnh và quán triệt sâu, rộng về việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; Thực hiện nghiêm túc Công văn số 313/SNN-VPS ngày 22/02/2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm và hiệu quả trong thi hành công vụ của công chức, viên chức, người lao động.

Đồng chí Hoàng Viết Việt – Uỷ viên Ban thường vụ, thường trực Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. 

Tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Đồng chí Hoàng Viết Việt – Uỷ viên Ban thường vụ, thường trực Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT. Đánh giá cao những kết quả hoạt động của cấp ủy Chi bộ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh trong năm 2017. Thống nhất với những nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, đồng thời Đồng chí đề nghị cấp uỷ Chi bộ, Ban giám đốc Quỹ tỉnh, các đoàn thể, công chức, viên chức, người lao động thuộc Quỹ tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao cần xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2018 của Quỹ tỉnh. Trước mắt cần tập trung khắc phục khó khăn, tồn tại trong năm 2017. Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, chính trị; thường xuyên kiểm tra, giám sát để giúp Đảng viên, công chức, viên chức, người lao động chấp hành tốt đường lối chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tập trung đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018… .

Đồng chí Hoàng Viết Việt – Uỷ viên Ban thường vụ, thường trực Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT, trao tặng giấy khen công nhận Chi bộ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đạt tiểu chuẩn “trong sạch vững mạnh” tiêu biểu năm 2017.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Minh Chí – Bí thư Chi bộ Quỹ tỉnh – Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh thay mặt cấp ủy Chi bộ Quỹ tỉnh và toàn thể Đảng viên trong Chi bộ Quỹ tỉnh tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đồng chí Hoàng Viết Việt – Uỷ viên Ban thường vụ, thường trực Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT. Chi bộ, cơ quan sẽ đoàn kết phấn đấu để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong năm 2018, trong đó tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế của năm 2017; Triển khai tốt các giải pháp đã đề ra nhằm thực hiện thành công mọi nhiệm vụ của cấp trên giao, có hiệu quả, đưa chính sách chi trả DVMTR ngày càng đi vào thực tiễn cuộc sống; góp phần cho việc bảo vệ và phát triển rừng, thúc đẩy công cuộc xã hội hóa nghề rừng gắn với việc giảm nghèo, tăng thu nhập cho các hộ dân sống gần rừng.

Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017 và triển khai Phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 đã thực sự phát huy được sức mạnh tập thể, tính sáng tạo của cấp ủy, mỗi Đảng viên; đây chính là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của đơn vị trong năm 2017 và những năm tiếp theo, nhằm thực hiện có hiệu quả hơn nữa chính sách chi trả DVMTR trên địa bàn tỉnh nhà./.

Nguồn: Hàng Văn Đức – Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đăk Lăk