Họp giao ban tháng 5/2018 của Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk.

Thứ Tư, 16-05-2018 / 7:22:32 Sáng
1528 Lượt xem

Sáng ngày 07/5/2018, Ông Nguyễn Minh Chí – Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh (Quỹ tỉnh) chủ trì cuộc họp giao ban nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ tháng 5 của Quỹ tỉnh. Buổi họp có sự tham dự của lãnh đạo Quỹ tỉnh, Trưởng các phòng chuyên môn, các chi nhánh liên huyện và toàn thể cán bộ của Quỹ tỉnh.

Kết luận tại buổi họp, Ông Nguyễn Minh Chí – Giám đốc Quỹ tỉnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai trong tháng 5 như sau:

I. NHIỆM VỤ CHUNG:

 1. Đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Quỹ tỉnh tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm trong hoạt động công vụ, chấn chỉnh và tăng cường kỷ cương kỷ luật, hành chính theo chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Công văn số 313/SNN-VPS ngày 22/02/2017 về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm và hiệu quả trong thi hành công vụ của công chức, viên chức, người lao động.
 2. Yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Quỹ tỉnh tiếp tục cập nhập, nghiên cứu các văn bản để tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ của Quỹ tỉnh đúng quy định: Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR); Nghị định số 147/2016/NĐ-CP ngày 02/11/2016 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về Chính sách chi trả DVMTR; Thông tư số 22/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Quy định về hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chính sách chi trả DVMTR; Thông tư số 23/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; Thông tư số 26/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Quy định theo dõi diễn biến rừng và đất quy hoạch phát triển rừng; Thông tư số 04/2018/TT-BTC ngày 17/01/2018 của Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền DVMTR… và một số văn bản có liên quan khác.
 3. Đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Quỹ tỉnh tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kế hoạch số 107/KH-QBVR ngày 09/3/2018 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của công chức, viên chức và người lao động trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
 4. Đề nghị Trưởng/phụ trách các phòng, Chi nhánh Quỹ liên huyện bám sát các nội dung tại các văn bản của UBND tỉnh để xây dựng Kế hoạch triển khai nhiệm vụ cụ thể cho phòng/Chi nhánh Quỹ liên huyện.
 5. Thực hiện chế độ báo cáo đúng theo quy định tại các văn bản cấp trên quy định.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

 1. Theo dõi và báo cáo kịp thời Ban giám đốc tình hình thực hiện các nội quy, quy chế của cơ quan đối với toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Quỹ tỉnh.
 2. Tham mưu Lãnh đạo Quỹ tỉnh, trình Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chính sách chi trả DVMTR, nhân dịp tổ chức Hội nghị sơ kết, tổng kết 5 năm (2013-2017) thực hiện chính sách chi trả DVMTR trên địa bàn tỉnh.
 3. Triển khai Công văn số 1513-CV/BTCTU ngày 23/4/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc tuyển sinh đào tạo đại học chính trị (văn bằng 2) và thạc sĩ, tiến sĩ năm 2018 đến toàn thể CB, CC, NLĐ đơn vị để đăng ký khi có nhu cầu tham gia học.
 4. Phổ biến đến toàn thể CB, CC, NLĐ cơ quan tăng cường sử dụng Hệ thống thư điện tử công vụ để trao đổi văn bản hành chính, đảm bảo an toàn hệ thống thông tin cơ quan và công tác cải cách hành chính của Quỹ tỉnh, theo Công văn số 949/SNN-VP ngày 23/4/2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường sử dụng hộp thư điện tử công vụ trong hoạt động của cơ quan nhà nước.
 5. Tạo liên kết với Trang thông tin điện tử của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Lắk (phongchongthientai.daklak.gov.vn), thường xuyên cập nhập thông tin từ Website của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Lắk.
 6. Treo băng rôn tuyên truyền “Chung tay bảo vệ phát triển rừng vì tương lai xanh Việt Nam” trong Chương trình Trồng cây phân tán nhân kỷ niệm 128 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2018) và Chương trình trồng cây phân tán xung quanh khuôn viên trụ sở Trung tâm Bảo tồn voi nhân ngày Môi trường thế giới (05/6/1972 – 05/6/2018).
 7. Triển khai Quyết định số 294/QĐ-SNN ngày 30/01/2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 3413/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 của UBND tỉnh về kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ và Chương trình số 13-CTr/TU ngày 19/5/2018 của Ban thường vụ tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.
 8. Chuẩn bị các nội dung, tài liệu để tổ chức họp Hội đồng quản lý Quỹ Quý II/2018, triển khai nhiệm vụ Quý III/2018.
 9. Chuẩn bị cây giống cho Chương trình Trồng cây phân tán nhân kỷ niệm 128 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2018) và Chương trình trồng cây phân tán xung quanh khuôn viên trụ sở Trung tâm Bảo tồn voi nhân ngày Môi trường thế giới (05/6/1972 – 05/6/2018).
 10. Rà soát diện tích để xây dựng bản đồ chi trả DVMTR năm 2018 tại các huyện: Krông Bông, Krông Ana, Ea H’leo, M’Đrắk và Lắk theo Kế hoạch số 218/KH-QBV ngày 13/4/2018 của Quỹ tỉnh về việc triển khai xây dựng bản đồ chi trả DVMTR năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
 11. Triển khai Công văn số 928/SNN-QBVR ngày 19/4/2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc hướng dẫn hồ sơ và quản lý sử dụng tiền DVMTR năm 2018.

Sau buổi họp, thông báo kết luận sẽ được ban hành làm cơ sở để các phòng chuyên môn triển khai công việc hiệu quả./.

(Tin: Bùi Thị Vy Tuyên – Quỹ BVPTR tỉnh)