Huyện Krông Bông, Đắk Lắk: CHI TRẢ TRỰC TIẾP TIỀN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG

Thứ Tư, 22-11-2017 / 7:25:30 Sáng
1744 Lượt xem

Thực hiện Quyết định số 1209/QĐ-SNN ngày 14/11/2016 của Sở NN và PTNT tỉnh Đắk Lắk về phê duyệt phương án Quản lý bảo vệ rừng và Chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) cho các cộng đồng, nhóm hộ, hộ gia đình tại huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk năm 2016. Quỹ Bảo vệ  và Phát triển rừng đã thành lập Tổ chi trả tiền DVMTR trực tiếp cho các chủ rừng là  hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn buôn năm 2016.


Chi trả tiền trực tiếp cho   các chủ rừng là  hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn buôn là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng trong việc theo dõi, đánh giá thực tế tình hình thực hiện Chính sách chi trả tiền DVMTR trên địa bàn huyện Krông Bông nói riêng và toàn tỉnh Đắk Lắk nói chung. Qua đó phần nào đánh giá tác động của Chính sách đến nhận thức của người dân cũng như sự hưởng ứng của họ đối với Chính sách của Nhà nước về quản lý và bảo vệ rừng.

Với việc đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về quản lý bảo vệ rừng trong những năm gần đây, tích cực vận động nhằm nâng cao ý thức trong công tác quản lý bảo vệ rừng, nhận thức của đa số người dân về hành vi này đã được nâng lên rõ rệt. Nhiều người dân đã biết phá rừng trái phép là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ để lại hậu quả về sau là rất lớn.

Bên cạnh đó công tác quản lý bảo vệ rừng bền vững là một trong những mục tiêu cơ bản của phát triển kinh tế xã hội trong những năm gần đây, góp phần giải quyết những vấn đề kinh tế, xã hội của địa phương như tạo công ăn việc làm, xóa đói giảm nghèo…. Đặc biệt, từ sau khi có Nghị định số 99/2010/NĐ-CP và Nghị định 147/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung về Chính sách chi trả DVMTR được ban hành, việc quản lý bảo vệ rừng bền vững đã được nâng cao và đạt hiệu quả hơn. Nhờ vậy, nhiều nhóm hộ, cộng đồng và hộ gia đình đã chủ động phát huy hiệu quả trong việc Quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn.

Liên tục trong nhiều năm qua các hoạt động tuần tra bảo vệ rừng đã được cộng đồng thôn buôn duy trì thường xuyên hàng tháng, hàng năm. Tuy nhiên, trong lúc tham gia các hộ thành viên đã gặp không ít khó khăn do chưa có nguồn kinh phí hỗ trợ để mua sắm trang thiết bị, chi tiền cho công tác tuần tra bảo vệ rừng. Từ khi được chi trả tiền DVMTR, cộng đồng đã xây dựng được quy chế quản lý sử dụng tiền, kế hoạch chi tiêu hoạt động từ tiền chi trả DVMTR được nhận để quản lý bảo vệ rừng, làm giàu rừng có hiệu quả hơn. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng rừng và bảo vệ rừng theo mục đích quản lý bảo vệ rừng bền vững.

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành Chi trả trực tiếp tiền DVMTR tại huyện Krông Bông năm 2016, đợt Chi trả trực tiếp tiền DVMTR qua được đánh giá cao, giúp Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk nắm bắt và cập nhật sâu sát thêm được nhiều vấn đề phản ánh trực tiếp từ các nhóm hộ, hộ dân… giúp Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk hoàn thiện tốt hơn trong công tác Chi trả DVMTR thời gian tới ./.

 

(Nguồn: Vy Tuyên – Quỹ BV và PTR tỉnh Đắk Lắk).