Kết quả thực hiện việc chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm và hiệu quả trong thi hành công vụ của công chức, viên chức, người lao động tại Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk.

Thứ Sáu, 18-05-2018 / 3:31:17 Sáng
1601 Lượt xem

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 313/SNN-VPS ngày 22/02/2017 về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm và hiệu quả trong thi hành công vụ của công chức, viên chức, người lao động. Để thực hiện tốt những nội dung trên, trong tất cả các cuộc họp của Quỹ tỉnh, Ban Giám đốc đã chỉ đạo quán triệt đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong toàn đơn vị nghiêm túc thực hiện. Quỹ tỉnh đã ban hành Quy chế quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử của công chức, viên chức; Quy chế văn hóa công sở. Ban Giám đốc trực tiếp giao cho phòng Tổ chức – Hành chính phối hợp với các phòng chuyên môn trong việc triển khai thực hiện, có biện pháp thường xuyên giám sát, đôn đốc thực hiện.

Ngoài ra Quỹ tỉnh đã triển khai ký cam kết đối với cán bộ công chức, viên chức và người lao động về việc thực hiện không uống rượu, bia ngay trước và trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, kể cả khi tổ chức Hội nghị, tiếp khách. Không hút thuốc lá trong phòng làm việc và khuôn viên của Sở, chấp hành nghiêm nội quy, quy định làm việc của cơ quan và nội quy của Sở Nông nghiệp và PTNT; Kịp thời xử lý, chấn chỉnh những trường hợp vi phạm quy định.

Việc chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm và hiệu quả trong thi hành công vụ của công chức, viên chức, người lao động luôn được Ban Giám đốc Quỹ tỉnh quan tâm chỉ đạo, kiểm tra, giám sát. Qua đó cán bộ công chức, viên chức đã nhận thức được trách nhiệm trong việc thực thi nhiệm vụ, sử dụng hiệu quả thời gian làm việc, thái độ làm việc nghiêm túc, chấp hành nghiêm sự phân công của lãnh đạo đảm bảo năng suất, chất lượng, hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; thực hiện đúng kỷ luật, nội quy, quy định của cơ quan, thực hiện tốt chế độ làm việc theo quy định.

(Tin: Phạm Thị Phượng Vĩ – Quỹ BVPTR tỉnh)