Phê duyệt diện tích, giá trị trồng rừng thay thế Dự án đường tuần tra biên giới tỉnh Đắk Lắk (giai đoạn 2017-2020) của Bộ Tư lệnh Quân khu 5 để nộp tiền vào Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk.

Thứ Sáu, 02-03-2018 / 2:44:23 Sáng
1515 Lượt xem

Ngày 26/02/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 424/QĐ-UBND Phê duyệt diện tích, giá trị trồng rừng thay thế thực hiện Dự án đường tuần tra Biên giới tỉnh Đắk Lắk (giai đoạn 2017-2020) của Bộ Tư lệnh Quân khu 5. Do Bộ Tư lệnh Quân khu 5 không có đất để trồng rừng thay thế nên phải nộp tiền vào Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk theo quy định tại Điều 4, Thông tư số 23/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, cụ thể:

  1. Diện tích trồng rừng thay thế: 13,606 ha (rừng đặc dụng);
  2. Đơn giá trồng rừng phòng hộ, rừng đặc dụng: 84.609.840 đồng/ha (theo Quyết định số 2690/QĐ-UBND ngày 13/11/2014 của UBND tỉnh);
  3. Tổng kinh phí trồng rừng thay thế là: 1.151.201.483 đồng.

Theo đó, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 (chủ đầu tư) có trách nhiệm nộp toàn bộ số tiền nêu trên vào Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh. Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu UBND tỉnh giao kế hoạch trồng rừng phòng hộ, đặc dụng cho các chủ rừng khác trồng thay thế theo quy định tại Thông tư 23/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

                                                                                       (Nguồn: Hồ Thị Hồng – Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh)