Tuyên truyền, Kiểm tra – giám sát chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) trên hệ thống Phát thanh và truyền hình tỉnh tại Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh (Quỹ tỉnh) Đắk Lắk.

Thứ Sáu, 18-05-2018 / 3:44:35 Sáng
1714 Lượt xem

Trong bối cảnh nguồn ngân sách Nhà nước đầu tư cho ngành lâm nghiệp còn hạn chế thì việc huy động các nguồn lực xã hội trong đó có Chính sách chi trả DVMTR là một hướng đi mới để đầu tư cho công tác bảo vệ và phát triển rừng. Sau 5 năm thực hiện Chính sách chi trả DVMTR đã mang lại một số kết quả đáng khích lệ, góp phần cải thiện đời sống cho người làm nghề rừng và thúc đẩy công cuộc xã hội hóa nghề rừng gắn với xây dựng nông thôn mới.

Tuy nhiên, đây là Chính sách mới nên nhận thức của người dân còn chưa được đầy đủ. Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm và vai trò của các cấp, các ngành, các đơn vị liên quan và người dân trong việc thực thi chính sách chi trả DVMTR trong thời gian tới, công tác tuyên truyền phổ biến Chính sách chi trả DVMTR là vô cùng quan trọng, trong các năm vừa qua, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh và Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh Đắk Lắk luôn tạo được mối liên hệ chặt chẽ, mỗi khi có các hoạt động và chương trình của Quỹ tỉnh về Chính sách chi trả DVMTR Đài phát thanh và truyển hình tỉnh đều tham gia phối hợp đưa tin.

Nhằm phổ biến tuyên truyền rộng rãi, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh phối hợp với Đài phát thanh và Truyển hình tỉnh thực hiện một phóng sự đã phát sóng trên Đài phát thanh và Truyển hình tỉnh ngày 05/4/2018 về Những hoạt động của quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk trong công tác thực thi Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng và trên Tạp chí kinh tế phát sóng ngày 7/12/2017 về Sử dụng smart phone trong tuần tra bảo vệ rừng. (chi tiết xem tại link dưới đây)

(http://drt.org.vn/component/video/?cid=83&task=showvideo&id=18253)

(http://drt.org.vn/component/video/?cid=11&task=showvideo&id=17072).

Ảnh: Chương trình đồng hành cùng học sinh đến trường

Ảnh: Chương trình trồng cây phân tán

Các chương trình của Quỹ tỉnh như: Chương trình đồng hành cùng học sinh đến trường, chương trình trồng cây phân tán… đều có sự phối hợp  Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh. Ngoài ra còn có một số Đài phát thanh và Truyền hình huyện tham gia đưa tin.

Nhằm để tuyên truyền, quảng bá rộng rãi hơn nữa chính sách DVMTR đến các chủ rừng, chính quyền và nhân dân địa phương ở những nơi có rừng cung ứng DVMTR, các cơ sở sử dụng DVMTR thì việc sử dụng các phương tiện, công cụ truyền thông là rất quan trọng, trong đó tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng là một hình thức có hiệu quả tích cực, thiết thực và mang tính rộng rãi công chúng. Công tác truyền thông, tuyên truyền đã góp phần rất lớn vào kết quả thực thi Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) trên địa bàn tỉnh.

Hoạt động kiểm tra, giám sát chi trả dịch vụ môi trường rừng cũng luôn được Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh quan tâm chú trọng, được đánh giá là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác thực thi chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh.Luôn luôn khẳng định tính thiết thực của chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhận thức về chính sách cho mọi tầng lớp trong xã hội, nghĩa vụ và trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt hơn nữa cần có sự quan tâm của cấp chính quyền địa phương, các cấp cơ sở cần có phối hợp và chỉ đạo kịp thời quyết liệt hơn trong công tác kiểm tra, giám sát thông qua nhiều chương trình kết hợp, nhằm tích cực đẩy mạnh hơn tính hiệu quả trong công tác quản lý bảo vệ rừng.

Trên cơ sở pháp lý đã được quy định, hằng năm Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát do Giám đốc Quỹ phê duyệt. Kế hoạch kiểm tra, giám sát quy định rõ thành phần tham gia; đối tượng kiểm tra, giám sát là các đơn vị sử dụng dịch vụ phải chi trả tiền dịch vụ môi trường, các đơn vị cung ứng dịch vụ. Theo đó, Thực hiện Kế hoạch số 164/KH-QBVR ngày 29/3/2018 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh về việc kiểm tra, giám sát việc cung ứng  dịch vụ môi trường rừng của đơn vị cung ứng; Việc nộp tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng của đơn vị dịch vụ môi trường rừng; Quyết định sô 206/QĐ-QBVR ngày 11/3/2018 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh về việc thành lập Tổ kiểm tra, giám sát đơn vị cung ứng dịch vụ môi trường rừng năm 2018.

Theo đó, sáng ngày 15/5/2018, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã làm việc tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Kar về thực hiện Chính sách chi trả DVMTR; buổi làm việc trên còn có bên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh cùng kết hợp quay và phỏng vấn những hộ dân tham gia công tác quản lý tuần tra bảo vệ rừng, nhằm tăng cường công tác tuyên truyền về Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng với nhiều đối tượng trên phương diện rộng, mang tính chất quần chúng.

Ảnh: Thảo luận về phương pháp tuần tra của đội tuần tra bảo vệ rừng tại rừng.

Thông qua hoạt động kiểm tra, giám sát phát hiện những mặt tích cực để phát huy, kịp thời khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế trong việc quản lý bảo vệ rừng, việc kê khai thu nộp, quá trình sử dụng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng; giảm thiểu rủi ro sai sót trong việc quản ly bảo vệ rừng; quản lý sử dụng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng tại Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh và các đơn vị cung ứng dịch vụ môi trường rừng.

(Tin: Bùi Thị Vy Tuyên – Quỹ BVPTR tỉnh).